Descriere POIM 2014-2020

PROGRAM OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE
2014-2020
PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL MARAMURES

Ȋn data de 30.10.2018, s-a semnat Contractul de Finanțare aferent proiectului “ Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Maramureș, în perioada 2014-2020 ”, cod SMIS 2014+123224, între Ministerul Fondurilor Europene pe de-o parte și VITAL SA pe de altă parte.

Obiectivul general al proiectului “Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Maramureș, în perioada 2014-2020 ”, constă în elaborarea documentațiilor tehnico-economice necesare pentru obținerea finanțării din fonduri europene în perioada 2014-2020 a investițiilor prioritare identificate conform strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată în județul Maramureș, în vederea atingerii țintelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, conform Contractului de Finanțare.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Elaborarea studiului de fezabilitate complet, inclusiv elaborarea studiilor de teren;
  • Elaborarea Aplicatiei de Finanțare inclusive a documentelor support și asigurarea sprijinului în evaluare pâna la aprobare ;
  • Elaborarea documentațiilor de atribuire pentru contractele de lucări și a serviciilor de audit, inclusive elaborarea proiectelor tehnice și a detaliilor de execuție pentru contractele tip FIDIC Roșu;
  • Organizare de seminarii de prezentare a obiectelor de investiții propuse prin proiect.

Perioada de implementare inițială a Proiectului este de  12 luni, respectiv între 05.03.2018 și data de 05.02.2019, dar în conformitate cu prevederile Actului Adițional nr. 1 la Contractul de Finanțare, perioada de implementare a Proiectului este de 22 luni, respectiv între 05.03.2018 și data de 31.12.2019, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

VITAL S.A. a încheiat Contract sectorial de servicii care are ca obiectiv “Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul maramureș, în perioada 2014 -2020”, nr. 37/14.02.2018, cu Asocierea S.C. EPTISA Romania S.R.L. & EPTISA Servicios de Ingenieria S.L. În conformitate cu POIM, pregătirea proiectelor reprezintă o activitate eligibilă, iar elaborarea documentațiilor tehnico-economice se realizează în baza unor contracte de asistență tehnică de pregatire a aplicațiilor de finanțare pentru proiecte majore de investiții care includ și activitatea de sprijin pe parcursul evaluării aplicațiilor la nivelul Ministerului Fondurilor Europene și al Comisiei Europene.

Rezultatele asteptate in urma prestarii serviciilor de asistenta tehnica sunt:

Implementarea proiectului cu respectarea indicatorilor prevazuti in proiect, actualizarea si completarea Master Planului pentru perioada 2014-2020 privind alimentarea cu apa potabila si evacuarea apelor uzate din judetul Maramures, achizitia contractelor in conformitatea cu procedurile stabilite si in perioadele de timp planificate prin graficul de achizitii, supervizarea contractelor in conformitate cu graficele de executie aferente proiectelor respective, efectuarea platilor in conformitate cu graficele de plati aferente contractelor si implementarea masurilor privind publicitatea proiectului.

Documentele rezultate in urma prestarii serviciilor de asistenta tehnica vor fi urmatoarele:

-Studiu de fezabilitate aprobat si toate documentele suport inclusiv studii de teren si alte studii solicitate la faza de Studiu de Fezabilitate

-Aplicatia de Finantare aprobata si toate documentele suport

-Asigurare de sprijin in evaluarea Aplicatiei de Finantare

-Elaborare Documentatii Tehnice pentru obtinerea tuturor certificatelor, avizelor, autorizatiilor

-Elaborare proiecte tehnnice de executie si detaliile de executie pentru contractele tip constructie  (fidic rosu )

-Elaborare documentatii de atribuire pentru contractele de lucrari si servicii incluse in planul de achizitii

-Rapoarte generale si special

-Echipamente GIS , SCADA, detectare pierderi, modelare

-Materiale publicitare

-Master Plan judetean actualizat

-Organizare seminarii/workshop-uri de prezentare a Studiului de Fezabilitate, a Aplicatiei de Finantare si a Documentatiilor de Atribuire

-Asigurarea de servicii specific managementului de proiect si asigurarea de servicii de supervizare a contractelor de lucrari.

Valoarea totala a acestui Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare este de 13.556.480.00, valoarea cofinantarii asigurate de Uniunea Europeana este de 11.523.008 iar a finantarii nationale este 1.897.907.20.