Management integrat

IMPLEMENTAREA ȘI CERTIFICAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT  CALITATE - MEDIU - SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ  ÎN CADRUL  S.C. VITAL S.A.

Societatea VITAL S.A. este una dintre  primele organizații de profil din țară certificate pe sistemul integrat calitate – mediu - sănătate și securitate în muncă. Societatea are astfel proiectat și implementat un sistem de management integrat calitate - mediu - sănătate și securitate în muncă în conformitate cu standardele SR EN ISO 9001:2015; SR EN ISO 14001:2015; SR ISO 45001:2018 certificate de către Societatea Rom­­ână Pentru Asigurarea Calității București. Certificatul pentru calitate în conformitate cu standardul  SR EN ISO 9001:2015, pentru mediu în conformitate cu SR EN ISO 14001:2015 și  pentru sănătate și securitate în muncă SR ISO 45001:2018 au fost obținute în 11.11.2022 prin recertificarea sistemului integrat.

Obiectivul principal al implementării acestui sistem integrat  calitate – mediu - sănătate și securitate în muncă este de a  executa servicii destinate să satisfacă pe deplin cerințele utilizatorilor și de a menține  reputația bună a societății pe piață.

Obiectivele strategice pe care societatea  VITAL S.A. le are în vedere sunt:

  • oferirea de servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare, de cea mai bună calitate;
  • asigurarea serviciilor de alimentare cu apă potabilă și de canalizare chiar în condiții de avarii;
  • accesibilitatea egală a cetățenilor la serviciile de apă și canalizare în aceeași parametri indiferent de amplasament și de condiții;
  • creșterea încrederii tuturor părților interesate în serviciile de alimentare cu apă potabilă și de canalizare;
  • protecția mediului înconjurător;
  • readucerea terenurilor ocupate temporar pentru organizarea șantierelor la starea lor inițială după terminarea execuției lucrărilor;
  • încurajarea consumatorilor în folosirea rațională a apei.

În ceea ce privește politica în domeniul mediului societatea se conformează legislației actuale privind protecția mediului și oricărei evoluții a acesteia, referitoare la activitațiile desfașurate. De asemenea, societatea  VITAL S.A.  se angajează la o îmbunătățire continuă a performanțelor sale de mediu și la prevenirea poluării de către activitățiile desfășurate.

În ceea ce privește politica în domeniul sănătății și securitații în muncă societatea VITAL S.A. promovează politica de prevenire a incidentelor și a îmbolnăvirilor la locul de muncă, fără ca aceasta să afecteze calitatea serviciilor prestate.

Aceste certificări presupun și o schimbare a mentalității personalului în ceea ce privește instruirea și conștientizarea problemelor de calitate, protecția mediului, sănătate și securitate în muncă. Periodic VITAL își analizează Declarația de politică referitoare la calitate, mediu, securitate și sănătate în muncă  pentru a stabili dacă este adecvată.

S.C. VITAL S:A  monitorizează continuu indicatorii de performanță asumați prin Ordinul 477 din 16.11.2020 emis de Președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.).