Protecția datelor cu caracter personal

Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre prioritățile societății comerciale VITAL S.A. cu sediul în Baia Mare, strada Gheorghe Șincai, nr. 21, România, în calitate de operator de date cu caracter personal. În acest sens, S.C. VITAL S.A. urmărește în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu principiile privind protecția datelor cu caracter personal, așa cum sunt prevăzute de articolul 5 al Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul S.C. VITAL S.A., O.P.D. Gabriel Man, având următoarele date de contact: gabriel.man@vitalmm.ro. Prezenta politică de confidențialitate vizează datele cu caracter personal ale beneficiarilor serviciilor S.C. VITAL S.A. și ale celorlalți utilizatori ai acestei pagini de internet, inclusiv ai contului online S.C. VITAL S.A.. Prin date cu caracter personal se înțelege orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, colectate prin intermediul acestei pagini de internet și contului S.C. VITAL S.A..

Scopurile prelucrării

Datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate voluntar cu ocazia creării contului de utilizator S.C. VITAL S.A. sau furnizate pe orice altă cale pusă la dispoziție prin această pagină de internet sunt prelucrate de către S.C. VITAL S.A. în următoarele scopuri:

  • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care revin în sarcina S.C. VITAL S.A. în contextul serviciilor prestate prin contul S.C. VITAL S.A. sau această pagină de internet, inclusiv pentru procesarea solicitărilor dumneavoastră formulate prin intermediul contului online S.C. VITAL S.A. sau acestei pagini de internet ori efectuarea verificărilor și formalităților aferente încheierii contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare încheiat cu S.C. VITAL S.A.;
  • pentru desfășurarea relației contractuale dintre S.C. VITAL S.A. și dumneavoastră, inclusiv în scopul executării contractului de furnizare, facturării și distribuirii facturilor, corespondenței cu dumneavoastră, recuperării eventualelor creanțe, precum și protejării oricărui interes legitim al S.C. VITAL S.A., pe cale administrativă sau judiciară, cesiunii de creanțe către terțe părți, primirii și gestionării solicitărilor dumneavoastră, precum și conformării cu cerințele legale privind arhivarea;
  • în scopul evaluării gradului dumneavoastră de satisfacție cu privire la produsele/serviciile S.C. VITAL S.A., ce nu implică crearea de profiluri individuale, în condițiile completării voluntare a chestionarului de satisfacție;
  • în scopul unor analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale.

Temeiul juridic al prelucrărilor

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus are la bază:

  • obligațiile legale care incumbă în sarcina S.C. VITAL S.A. ca urmare a operaţiunilor prin intermediul acestei pagini de internet sau contului online S.C. VITAL S.A.;
  • încheierea, respectiv executarea contractului de furnizare incheiat cu S.C. VITAL S.A., recuperării eventualelor creanțe, precum și protejării oricărui interes legitim;
  • consimțământul dumneavoastră în ce privește chestionarul de satisfacție.

În măsura în care ați exprimat consimțământul dumneavoastră cu privire la o anumită prelucrare, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.

De asemenea, în măsura în care v-ați manifestat voința de a utiliza contul online, beneficiați de dreptul de a fi uitat, datele colectate și prelucrate online vor fi șterse de îndată, în urma manifestării de voință.

Durata prelucrării

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior potrivit cerințelor din politicile noastre interne și în conformitate cu cerințele legale.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, S.C. VITAL S.A. poate dezvălui datele astfel colectate către partenerii săi contractuali, către afiliații săi, către persoane împuternicite care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe seama S.C. VITAL S.A.ori către autoritățile publice centrale/ locale, în următoarele cazuri:

  • pentru administrarea, întreținerea, personalizarea și îmbunătățirea acestei pagini de internet, inclusiv a contului online S.C. VITAL S.A. și a serviciilor derulate prin intermediul acestora;
  • pentru îndeplinirea unor obligații contractuale de către S.C. VITAL S.A. cum ar fi servicii de relaționare cu clienții, de imprimare şi distribuire facturi etc.;
  • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate pe teritoriul României sau în afara României, în statele membre ale UE sau în afara UE, către societățile afiliate recuperării eventualelor creanțe, precum și protejării oricărui interes legitim sau către diverși împuterniciți ai S.C. VITAL S.A..

Furnizarea datelor cu caracter personal

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru ca dumneavoastră să puteți beneficia de  serviciile S.C. VITAL S.A., în vederea bunei gestionări a solicitărilor dumneavoastră cu privire la încheierea sau executarea contractelor cu S.C. VITAL S.A.. Refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile menționate mai sus.

Măsuri de securitate a datelor

S.C. VITAL S.A. va aplica în utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Drepturile de care beneficiați

În legătură cu această prelucrare de date, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră cu privire la anumite prelucrări, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment.

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră sau informații suplimentare va puteți adresa Responsabilului cu Protectia Datelor Personale din cadrul S.C. VITAL S.A., prin:

- e-mail la gabriel.man@vitalmm.ro,

- prin posta, la adresa S.C. VITAL S.A., strada Gheorghe Șincai, nr. 21, Baia Mare județul Maramureș     sau

- depunând  personal  o  notificare  semnata  olograf  la  oricare  din  punctele de lucru a S.C. VITAL S.A. din Baia Mare sau din județ.

Pentru a depune o sesizare/reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, datele de contact sunt: Web site: http://www.dataprotection.ro/ Email:  anspdcp@dataprotection.ro

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336Bucuresti, Romania

Telefon fix:        +40.318.059.211,+40.318.059.212

Cabinet Președinte +40.318.059.220; Fax+40.318.059.60

Actualizarea prezentei informari privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prezenta informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal se supune unor revizuiri periodice. Pentru a fi informat cu privire la  eventuale modificari importante care pot avea un impact asupra prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa consultati periodic pagina web a societății www.vitalmm.ro la secțiunea Informații publice - Protectia Datelor.