Este obligatorie racordarea la sistemul de canalizare?

Dorim să vă aducem la cunoștință câteva reglementări legale, reținute ca obligativități în sarcina utilizatorilor serviciilor de apă/canal, în domeniul canalizării, după cum urmează: potrivit prevederilor Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 este obligatorie racordarea utilizatorilor la rețeaua de canalizare, acolo unde există rețea de canalizare, după cum reiese din conținutul următoarelor articole:

  • Art. 31. Pct ( 14 ) Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligația de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-înființate, dacă aceștia nu dețin stații de epurare avansată care respectă condițiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural.
  • Art. 39. Pct ( 5 ) Constituie contravenție nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 31 pct. ( 14 ) și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.
  • Art. 40. Pct. ( 2 ) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii prevăzute la art. 39 pct. (5) se face de către personalul împuternicit al Gărzii Naționale de Mediu.

Precizăm că, în localitățile unde nu există rețele de canalizare, până la realizarea lor, utilizatorii sunt obligați să colecteze apa uzată în bazine etanș vidanjabile sau ministații de epurare care sunt construite și exploatate, astfel încât să nu se aducă prejudicii mediului și stării de sănătate a populației.

Vidanjarea apelor uzate se va face de către operatorul regional sau de către un agent economic autorizat, care a obținut de la operator, acceptul privind locul și condițiile de evacuare a apelor uzate provenite din procesul de vidanjare.

De asemenea, obligația utilizatorilor de a se racorda la sistemele publice de canalizare, este reglementată și în Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare, consolidat și armonizat pentru județul Maramureș, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a ADI – Maramureș nr.1/2013, după cum urmează:

  • Art. 150

( 1 ) Pe străzile în care există un sistem public de canalizare, toţi utilizatorii care au contract de furnizare a apei, indiferent dacă au sau nu branşament propriu, au obligaţia de a deversa apele uzate provenite din activităţile specifice fiecărui tip de utilizator numai în reţeaua de canalizare, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

( 2 ) Utilizatorii care se alimentează cu apă din reţeaua de distribuţie sau din surse proprii şi care sunt amplasaţi în zone unde nu există reţele de canalizare au obligaţia dotării cu bazine etanşe vidanjabile sau cu staţie de epurare compactă locală, construite şi exploatate în condiţiile impuse de autorităţile de mediu şi gospodărire a apelor competente.

( 3 ) Vidanjarea este interzisă în zonele în care există realizat un sistem public de canalizare.