Care sunt condițiile de racordare la sistemul de canalizare?

Orice utilizator care dorește să fie racordat la sistemul de canalizare trebuie să solicite de la operatorul serviciului de canalizare avizul de racordare și acordul de preluare ape uzate.

Eliberarea avizului de racordare se realizează în două faze, şi anume:

a) avizul de racordare de principiu cuprinde datele generale privind posibilităţile şi condiţiile de racordare a utilizatorului, date ce vor sta la baza întocmirii documentaţiilor de către un proiectant autorizat; Documentaţia pe baza căreia se eliberează avizul de principiu va conţine:

1. Plan de încadrare în zonă la scară 1:1000 sau 1:2000;

 2. Plan de situaţie scară 1:500;

3. Planul reţelelor de apă şi canal în incinta scară 1:500 dacă este cazul;

Operatorii economici şi instituţiile publice vor depune şi următoarele documente, după caz:

1. Cod unic de înregistrare (CUI);

2. Certificat constatator de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Autorizaţie de funcţionare cu precizarea activităţii la locul de consum unde se solicită racordul de canalizare;

3. Actul de proprietate sau împuternicire dată de proprietar pentru construire sau amenajare obiectiv;

4. Memoriul tehnic cuprinzând descrierea activităţii prestate la punctul de consum şi descrierea fluxului tehnologic (parte scrisă şi desenată) – în cazul în care se utilizează apă în procesul tehnologic;

5. Breviar de calcul cu estimări ale debitelor şi compoziţiei apelor uzate care urmează a fi evacuate în canalizările localităţilor, realizat de un proiectant autorizat.

b) avizul de racordare definitiv - prin care se însuşesc soluţiile tehnice adoptate de proiectant prin detaliile de execuţie în conformitate cu prevederile din avizul de principiu. Documentaţia anexată la cererea pentru avizul definitiv va conţine pe lângă cele menţionate la pct. a) şi următoarele:

1. Aviz de racordare de principiu ;

2. Actul de proprietate şi acordul autentificat al proprietarului; 

3. Certificatul de urbanism;

4. Proiect tehnic care să conţină:

- Memoriu tehnic privind descrierea soluţiilor adoptate pentru racordarea la reţeaua de canalizare;

- Plan de încadrare în zonă scară 1:1000 sau 1:2000, plan de situaţie scară 1:500 cu reţelele existente şi proiectate, scheme de montaj a conductelor, secţiune transversală şi profil longitudinal, detalii de execuţie, etc.;

- Listele cu cantităţile de lucrări şi devizul estimativ al lucrărilor.

5. Planul reţelelor de apă şi canal în incinta scară 1:500;

6. Alte documente solicitate prin avizul de principiu.