Care sunt condițiile de branșare la sistemul public de alimentare cu apă potabilă ?

Regulamentul de organizare si funcționare a Serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare, consolidat și armonizat pentru județul Maramureș, aprobat prin Hotărârea ADI - Maramureș nr. 1/2013 prevede꞉

Branșarea la sistemul centralizat de alimentare cu apă

 • Art. 106

Un utilizator trebuie să aibă, de regulă, un singur branşament de apă.

 • Art. 107

(1) Branşarea tuturor utilizatorilor de apă, persoane fizice sau juridice, la reţelele de alimentare cu apă se poate face doar în baza avizului definitiv, eliberat de operator la cererea utilizatorului, pe baza proiectului de execuţie.

(2) Eliberarea avizului de branşare se realizează în două faze, şi anume:

a) avizul de branşare de principiu, - cuprinde datele generale privind posibilităţile şi condiţiile de branşare ale utilizatorului, date ce vor sta la baza întocmirii documentaţiilor de către un proiectant autorizat; Documentaţia pe baza căreia se eliberează avizul de principiu va conţine:

 • Plan de încadrare în zonă la scară 1:1000 sau 1:2000;
 • Plan de situaţie scară 1:5000
 • Planul reţelelor de apă şi canal  în incinta scară 1:500, dacă este cazul;

Pentru operatori economici şi instituţii publice se vor depune şi următoarele documente (copii după caz):

 • Cod unic de înregistrare (CUI);
 • Certificat constatator de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Autorizaţie de funcţionare cu precizarea activităţii la locul de consum unde se solicită alimentarea cu apă;
 • Actul  de  proprietate sau  împuternicire dată de proprietar pentru construire sau amenajare obiectiv
 • Memoriul tehnic cuprinzând descrierea activităţii prestate la punctul de consum şi descrierea fluxului tehnologic (parte scrisă şi desenată) – în cazul în care se utilizează apă în procesul tehnologic;
 • Breviar de calcul privind necesarul de apă - realizat de un proiectant autorizat.

b) avizul de branşare definitiv - prin care se însuşesc soluţiile tehnice adoptate de proiectant prin detaliile de execuţie în conformitate cu prevederile din avizul de principiu. Documentaţia anexată la cererea pentru avizul definitiv va conţine pe lângă cele menţionate la pct. a) şi următoarele:

 • Aviz de branşare de principiu;
 • Actul de proprietate şi acordul autentificat al proprietarului dacă este  cazul;
 • Certificatul de urbanism;
 • Proiect tehnic care să conţină:
 • Memoriu tehnic privind descrierea soluţiilor adoptate pentru branşarea la  reţeaua de alimentare cu apă;
 • Plan de încadrare în zonă scară 1:1000 sau 1:2000, plan de situaţie scară 1:500 cu reţelele existente şi proiectate, scheme de montaj a conductelor, secţiuni, detalii execuţie, profil longitudinal, etc.;
 • Listele cu cantităţile de lucrări şi devizul estimativ al lucrărilor;

Alte documente solicitate în avizul de principiu.

(3) Operatorul preia documentaţiile numai dacă sunt depuse toate actele solicitate. În cazul în care în momentul depunerii documentaţiei această nu este conformă, operatorul, în termen de maximum 15 zile calendaristice, va solicita, în scris, completarea documentaţiei, specificând documentele neconforme sau suplimentare, precum şi data la care s-a depus documentaţia incompletă. Operatorul are obligaţia de a elibera avizul definitiv în maximum 30 de zile calendaristice de la depunerea documentaţiei complete.