SC VITAL SAOUG 13/2008 privind modificarea si completarea L51/2006 si a L241/2006


ORDONANTA DE URGENTA nr. 13 din 20 februarie 2008
pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006  si a Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006


EMITENT:      GUVERNUL  
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 26 februarie 2008

Data intrarii in vigoare:
26 Februarie 2008Prezenta reglementare are un caracter urgent şi este impusã de schimbãrile şi de evoluţia cadrului legislativ aferent serviciilor comunitare de utilitãţi publice, intervenite dupã publicarea, respectiv dupã intrarea în vigoare a Legii serviciilor comunitare de utilitãţi publice nr. 51/2006 .
Oportunitatea promovãrii acestei ordonanţe de urgenţã rezultã din necesitatea eliminãrii contradicţiilor semnalate între principalele acte normative care reglementeazã organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare de utilitãţi publice - Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 , republicatã, Legea nr. 51/2006  şi Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006  privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 337/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare -, precum şi din necesitatea clarificãrii, compatibilizãrii şi armonizãrii acestora cu prevederile Programului Operaţional Sectorial - Mediu, aprobat de Comisia Europeanã, în scopul accelerãrii procedurilor de accesare a fondurilor comunitare destinate modernizãrii şi/sau dezvoltãrii infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de utilitãţi publice de interes local.
Necesitatea amendãrii în regim de urgenţã a legislaţiei privind serviciile comunitare de utilitãţi publice şi în mod deosebit a celei referitoare la serviciul de alimentare cu apã şi de canalizare rezultã din faptul cã neadoptarea acestui proiect de act normativ pune în pericol implementarea Programului Operaţional Sectorial - Mediu, accesarea fondurilor europene alocate acestui program în perioada 2007-2013 şi realizarea obligaţiilor ce revin României în acest sector, în calitate de stat membru al Uniunii Europene.
În acest sens, prin prezenta ordonanţã de urgenţã se introduc precizãrile necesare cu privire la natura juridicã, modul de constituire, organizare şi funcţionare ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitarã, la definirea conceptului de delegare a gestiunii şi a contractului de delegare a gestiunii, respectiv la definirea procedurilor de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitãţi publice.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicatã,

Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã de urgenţã.

ART. I
Legea serviciilor comunitare de utilitãţi publice nr. 51/2006 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 21 martie 2006, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. În tot cuprinsul legii, sintagma "asociaţie de dezvoltare comunitarã" se înlocuieşte cu sintagma "asociaţie de dezvoltare intercomunitarã cu obiect de activitate serviciile de utilitãţi publice".
2. Articolul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic şi instituţional unitar, obiectivele, competenţele, atribuţiile şi instrumentele specifice necesare înfiinţãrii, organizãrii, gestionãrii, finanţãrii, exploatãrii, monitorizãrii şi controlului furnizãrii/prestãrii reglementate a serviciilor comunitare de utilitãţi publice.
(2) În înţelesul prezentei legi, serviciile comunitare de utilitãţi publice, denumite în continuare servicii de utilitãţi publice, sunt definite ca totalitatea acţiunilor şi activitãţilor reglementate prin care se asigurã satisfacerea nevoilor de utilitate şi interes public general ale colectivitãţilor locale cu privire la:
a) alimentarea cu apã;
b) canalizarea şi epurarea apelor uzate;
c) colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale;
d) producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termicã în sistem centralizat;
e) salubrizarea localitãţilor;
f) iluminatul public;
g) administrarea domeniului public şi privat al unitãţilor administrativ-teritoriale, precum şi altele asemenea;
h) transportul public local.
(3) Prevederile prezentei legi se aplicã serviciilor comunitare de utilitãţi publice definite la alin. (2), înfiinţate, organizate şi furnizate/prestate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor, municipiului Bucureşti şi, dupã caz, în condiţiile legii, la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, sub conducerea, coordonarea, controlul şi responsabilitatea autoritãţilor administraţiei publice locale.
(4) Serviciile de utilitãţi publice fac parte din sfera serviciilor publice de interes general şi au urmãtoarele particularitãţi:
a) au caracter economico-social;
b) rãspund unor cerinţe şi necesitãţi de interes şi utilitate publicã;
c) au caracter tehnico-edilitar;
d) au caracter permanent şi regim de funcţionare continuu;
e) regimul de funcţionare poate avea caracteristici de monopol;
f) presupun existenţa unei infrastructuri tehnico-edilitare adecvate;
g) aria de acoperire are dimensiuni locale: comunale, orãşeneşti, municipale sau judeţene;
h) sunt înfiinţate, organizate şi coordonate de autoritãţile administraţiei publice locale;
i) sunt organizate pe principii economice şi de eficienţã;
j) pot fi furnizate/prestate de cãtre operatori care sunt organizaţi şi funcţioneazã fie în baza reglementãrilor de drept public, fie în baza reglementãrilor de drept privat;
k) sunt furnizate/prestate pe baza principiului "beneficiarul plãteşte";
l) recuperarea costurilor de exploatare ori de investiţie se face prin preţuri şi tarife reglementate sau taxe speciale."
3. La articolul 2, literele a), e) şi g) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"a) asociaţie de dezvoltare intercomunitarã cu obiect de activitate serviciile de utilitãţi publice - asociaţia de dezvoltare intercomunitarã definitã potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 , republicatã, având ca obiectiv înfiinţarea, organizarea, reglementarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciilor de utilitãţi publice pe raza de competenţã a unitãţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţãrii, modernizãrii şi/sau dezvoltãrii, dupã caz, a sistemelor de utilitãţi publice aferente acestor servicii;
...............................................................
e) delegarea gestiunii unui serviciu de utilitãţi publice - acţiunea prin care o unitate administrativ-teritorialã atribuie unuia sau mai multor operatori titulari de licenţã, în condiţiile prezentei legi, atât gestiunea propriu-zisã a unui serviciu ori a unei activitãţi din sfera serviciilor de utilitãţi publice a cãrui/cãrei rãspundere o are, cât şi concesiunea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia/acesteia; delegarea gestiunii unui serviciu de utilitãţi publice implicã dreptul şi obligaţia operatorului de a administra şi exploata sistemul de utilitãţi publice aferent serviciului/activitãţii delegate. Delegarea gestiunii poate fi efectuatã şi de asociaţiile de dezvoltare intercomunitarã cu obiect de activitate serviciile de utilitãţi publice, în numele şi pe seama unitãţilor administrativ-teritoriale membre, în baza unui mandat special acordat de acestea;
.............................................................
g) operator - persoanã juridicã de drept public sau de drept privat înregistratã într-un stat membru al Uniunii Europene ori în alt stat sau, dupã caz, structurã fãrã personalitate juridicã în subordinea autoritãţilor administraţiei publice locale, care are competenţa şi capacitatea, recunoscute prin licenţã emisã de o autoritate naţionalã de reglementare competentã ori un organism echivalent dintr-un stat membru al Uniunii Europene, de a furniza/presta, în condiţiile reglementãrilor în vigoare, un serviciu sau o activitate din sfera serviciilor de utilitãţi publice şi care asigurã nemijlocit gestiunea propriu-zisã a serviciului/activitãţii, precum şi administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemului de utilitãţi publice aferent acestuia/acesteia;".
4. La articolul 2, dupã litera g) se introduce o nouã literã, litera g^1), cu urmãtorul cuprins:
"g^1) operator regional - societate comercialã cu capital social integral al unitãţilor administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitarã cu obiect de activitate serviciile de utilitãţi publice, înfiinţatã în baza hotãrârilor autoritãţilor deliberative ale acestora; operatorul regional asigurã atât gestiunea propriu-zisã a serviciului/activitãţii de utilitãţi publice pe raza de competenţã a unitãţilor administrativ-teritoriale asociate, inclusiv administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemelor de utilitãţi publice aferente acestora, cât şi implementarea programelor de investiţii publice de interes zonal sau regional realizate în comun în cadrul asociaţiei, destinate înfiinţãrii, modernizãrii şi/sau, dupã caz, dezvoltãrii infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii/activitãţi; operatorul regional se înfiinţeazã în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990  privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în baza hotãrârilor adoptate de autoritãţile deliberative ale unitãţilor administrativ-teritoriale asociate, inclusiv prin modificarea actelor constitutive ale operatorilor existenţi, subordonaţi autoritãţilor administraţiei publice locale; operatorul regional este asimilat organismelor prestatoare de servicii publice prevãzute de Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007  privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţãrii şi a cofinanţãrii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 249/2007 ."
5. La articolul 3, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 3. - (1) Serviciile de utilitãţi publice sunt în responsabilitatea autoritãţilor administraţiei publice locale şi se înfiinţeazã, se organizeazã şi se gestioneazã potrivit hotãrârilor adoptate de autoritãţile deliberative ale unitãţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de importanţa economico-socialã a localitãţilor, de mãrimea şi de gradul de dezvoltare ale acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitarã existentã."
6. La articolul 3, alineatul (3) se abrogã.
7. La articolul 3, alineatul (5) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(5) Serviciile de utilitãţi publice sunt furnizate/prestate prin intermediul unor operatori sau al unor operatori regionali definiţi potrivit art. 2 lit. g), respectiv lit. g^1). Operatorii pot avea urmãtorul statut:
a) compartimente funcţionale organizate în structura aparatului de specialitate al primarului sau, dupã caz, al consiliilor judeţene;
b) servicii publice de interes local sau judeţean, fãrã personalitate juridicã, înfiinţate şi organizate prin hotãrâri ale autoritãţilor deliberative ale unitãţilor administrativ-teritoriale;
c) servicii publice de interes local sau judeţean, cu personalitate juridicã, înfiinţate şi organizate prin hotãrâri ale autoritãţilor deliberative ale unitãţilor administrativ-teritoriale;
d) societãţi comerciale cu capital social integral al unitãţilor administrativ-teritoriale;
e) societãţi comerciale cu capital social privat;
f) societãţi comerciale cu capital social mixt."
8. La articolul 7, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 7. - (1) Serviciile de utilitãţi publice sunt supuse regimului juridic al serviciilor publice de interes general, fiindu-le aplicabile obligaţiile de serviciu public definite potrivit urmãtoarelor exigenţe/cerinţe fundamentale, şi anume:
a) universalitate;
b) continuitate din punct de vedere calitativ şi cantitativ, în condiţii contractuale reglementate;
c) adaptabilitate la cerinţele utilizatorilor şi gestiune pe termen lung;
d) accesibilitate egalã şi nediscriminatorie la serviciul public, în condiţii contractuale reglementate;
e) transparenţã decizionalã şi protecţia utilizatorilor."
9. La articolul 7 alineatul (2), litera g) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"g) dezvoltarea durabilã, protejarea şi valorificarea domeniului public şi privat al unitãţilor administrativ-teritoriale şi protecţia şi conservarea mediului, în conformitate cu reglementãrile specifice în vigoare;".
10. La articolul 8 alineatul (2), literele c), d) şi h) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"c) asocierea intercomunitarã în scopul înfiinţãrii, organizãrii, gestionãrii şi exploatãrii în interes comun a unor servicii de utilitãţi publice, inclusiv pentru finanţarea şi realizarea obiectivelor de investiţii specifice sistemelor de utilitãţi publice;
d) alegerea modalitãţii de gestiune a serviciilor de utilitãţi publice şi darea în administrare sau, dupã caz, concesionarea bunurilor proprietate publicã şi/sau privatã a unitãţilor administrativ-teritoriale din componenţa sistemelor de utilitãţi publice;
................................................................
h) elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor şi a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilitãţi publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru şi a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementãri-cadru elaborate şi aprobate de autoritãţile de reglementare competente;".
11. La articolul 8 alineatul (2), dupã litera d) se introduce o nouã literã, litera d^1), cu urmãtorul cuprins:
"d^1) urmãrirea, monitorizarea şi raportarea indicatorilor de performanţã şi aplicarea metodologiei de comparare a acestor indicatori, prin raportare la operatorul cu cele mai bune performanţe din domeniul serviciilor comunitare de utilitãţi publice;".
12. La articolul 9 alineatul (2), litera d) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"d) sã aprobe stabilirea, ajustarea sau, dupã caz, modificarea preţurilor şi tarifelor serviciilor de utilitãţi publice propuse de operatori, în baza metodologiilor elaborate de autoritãţile de reglementare potrivit competenţelor acordate acestora prin legea specialã;".
13. Articolul 10 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 10. - (1) Douã sau mai multe unitãţi administrativ-teritoriale, în limitele competenţelor autoritãţilor lor deliberative şi executive, pot sã coopereze şi sã se asocieze, în condiţiile legii, în scopul constituirii unor asociaţii de dezvoltare intercomunitarã având ca obiect furnizarea/prestarea în comun a serviciilor comunitare de utilitãţi publice şi înfiinţarea, modernizarea şi/sau dezvoltarea, dupã caz, a sistemelor de utilitãţi publice aferente.
(2) Asociaţiile de dezvoltare intercomunitarã cu obiect de activitate serviciile de utilitãţi publice sunt structuri de cooperare cu personalitate juridicã de drept privat şi statut de utilitate publicã recunoscut prin efectul legii, destinate exercitãrii şi realizãrii în comun a competenţelor autoritãţilor administraţiei publice locale referitoare la furnizarea/prestarea serviciilor de utilitãţi publice, stabilite în sarcina acestora potrivit dispoziţiilor prezentei legi, ale Legii nr. 215/2001 , republicatã, şi ale Legii-cadru a descentralizãrii nr. 195/2006 .
(3) Asociaţiile de dezvoltare intercomunitarã cu obiect de activitate serviciile de utilitãţi publice se constituie, funcţioneazã şi dobândesc personalitate juridicã potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000  cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 246/2005 . Prin derogare de la prevederile art. 13 din Legea nr. 215/2001 , republicatã, organele asociaţiei sunt adunarea generalã, consiliul director şi comisia de cenzori. Adunarea generalã adoptã hotãrâri în conformitate cu statutul asociaţiei.
(4) Unitãţile administrativ-teritoriale pot mandata, în condiţiile legii, asociaţiile de dezvoltare intercomunitarã cu obiect de activitate serviciile de utilitãţi publice, prin hotãrâri ale autoritãţilor lor deliberative, sã exercite, pe seama şi în numele lor, dreptul de a delega gestiunea serviciilor de utilitãţi publice transferate în responsabilitatea asociaţiilor, inclusiv dreptul de a concesiona bunurile aparţinând domeniului public şi/sau privat al unitãţilor administrativ-teritoriale membre care constituie infrastructura tehnico-edilitarã aferentã serviciilor de utilitãţi publice. În acest scop, hotãrârile autoritãţilor administraţiei publice locale privind mandatarea şi actele juridice de constituire a asociaţilor trebuie sã conţinã prevederi detaliate şi complete privind condiţiile de exercitare de cãtre asociaţii a mandatului special încredinţat.
(5) Unitãţile administrativ-teritoriale pot mandata asociaţiile de dezvoltare intercomunitarã cu obiect de activitate serviciile de utilitãţi publice, în condiţiile stabilite prin actul constitutiv şi statutul asociaţiei, sã exercite, în numele şi pe seama lor, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile prevãzute la art. 8 alin. (2), la art. 9 şi la art. 32, cu excepţia celor prevãzute la art. 8 alin. (2) lit. c), d) e), f) şi g), la art. 9 alin. (1) lit. d), respectiv alin. (4) lit. d) şi la art. 32 alin. (4). Exercitarea atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor prevãzute la art. 8 alin. (2) lit. a), h), i) şi j), la art. 9 alin. (1) lit. b), la art. 9 alin. (2) lit. a), d) şi g), la art. 9 alin. (3) şi la art. 32 alin. (2) şi (3) este condiţionatã de primirea în prealabil a unui mandat special din partea autoritãţilor deliberative ale unitãţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei.
(6) Sistemele de utilitãţi publice sau pãrţile componente ale acestora, realizate în comun prin programe de investiţii noi realizate în cadrul asociaţiei de dezvoltare intercomunitarã cu obiect de activitate serviciile de utilitãţi publice, aparţin proprietãţii publice a unitãţilor administrativ-teritoriale membre şi se înregistreazã în patrimoniul acestora conform prevederilor Legii nr. 213/1998  privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pe baza urmãtoarelor criterii:
a) bunurile situate pe raza unei singure unitãţi administrativ-teritoriale, pe care o şi deservesc, vor aparţine domeniului public al acesteia;
b) bunurile situate pe raza mai multor unitãţi administrativ-teritoriale şi/sau care deservesc mai multe unitãţi administrativ-teritoriale vor aparţine domeniului public al judeţului, dacã toate unitãţile administrativ-teritoriale implicate sunt situate în acelaşi judeţ şi judeţul este membru al asociaţiei;
c) bunurile situate pe raza mai multor unitãţi administrativ-teritoriale şi/sau care deservesc mai multe unitãţi administrativ-teritoriale vor aparţine domeniului public al unitãţii administrativ-teritoriale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii, dacã aceste unitãţi administrativ-teritoriale sunt situate în judeţe diferite sau dacã judeţul nu este membru.
(7) Statutul şi actul constitutiv ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitarã cu obiect de activitate serviciile de utilitãţi publice se aprobã prin hotãrâri ale autoritãţilor deliberative ale unitãţilor administrativ-teritoriale membre şi se semneazã, în numele şi pe seama acestora, de primarii unitãţilor administrativ-teritoriale asociate şi/sau, dupã caz, de preşedinţii consiliilor judeţene.
(8) Modul de organizare şi de funcţionare a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitarã cu obiect de activitate serviciile de utilitãţi publice se stabileşte prin actul constitutiv şi statutul asociaţiei, pe baza actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru. Monitorizarea, centralizarea şi evaluarea modului de organizare şi funcţionare a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitarã cu obiect de activitate serviciile de utilitãţi publice intrã în responsabilitatea structurilor specializate din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative."
14. La articolul 12, partea introductivã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 12. - Exercitarea funcţiei de analizã, sintezã, decizie, coordonare, monitorizare şi planificare la nivel central pentru domeniul serviciilor comunitare de utilitãţi publice este încredinţatã Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, în calitate de autoritate a administraţiei publice centrale de specialitate, având urmãtoarele atribuţii:".
15. La articolul 12, dupã litera d) se introduce o nouã literã, litera d^1), cu urmãtorul cuprins:
"d^1) monitorizeazã, centralizeazã şi evalueazã realizarea indicatorilor de performanţã pentru serviciile comunitare de utilitãţi publice;".
16. La articolul 13 alineatul (2), dupã litera g) se introduce o nouã literã, litera g^1), cu urmãtorul cuprins:
"g^1) transport public local, conform competenţelor acordate prin legea specialã."
17. La articolul 13, alineatele (4) şi (5) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"(4) Producerea energiei termice în cogenerare este supusã licenţierii, reglementãrii şi controlului A.N.R.E.
(5) A.R.R. este autoritatea de reglementare competentã pentru serviciul de transport public local şi, potrivit competenţelor acordate de prezenta lege şi de legea specialã, elaboreazã metodologii şi regulamente-cadru pentru transportul public de persoane, acordã licenţe de transport şi monitorizeazã şi controleazã respectarea de cãtre operatori a legislaţiei în vigoare privind transporturile rutiere, respectiv a condiţiilor impuse prin licenţele de transport."
18. La articolul 14, alineatele (1) şi (4) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:.
"Art. 14. - (1) A.N.R.S.C. este instituţie publicã, cu personalitate juridicã, care funcţioneazã pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, aprobat prin hotãrâre a Guvernului.
................................................................
(4) În îndeplinirea atribuţiilor sale, A.N.R.S.C. colaboreazã cu Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, Ministerul Mediului şi Dezvoltãrii Durabile, Ministerul Transporturilor, cu A.N.R.E., cu A.R.R., cu Consiliul Concurenţei, cu Autoritatea Naţionalã pentru Protecţia Consumatorilor, cu ministerele, cu primãriile şi consiliile judeţene, cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice cu atribuţii în domeniul serviciilor de utilitãţi publice ori în legãturã cu acestea, cu asociaţiile utilizatorilor, cu operatorii economici specializaţi care presteazã servicii de sector, cu asociaţiile profesionale din domeniu şi cu asociaţiile patronale şi sindicale."
19. La articolul 15, alineatele (1) şi (2) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 15. - (1) Activitatea A.N.R.S.C. se finanţeazã integral din venituri proprii obţinute din tarifele percepute pentru acordarea licenţelor, din tarifele percepute pentru eliberarea autorizaţiilor, din tarifele pentru consultanţã şi prestãri de servicii acordate la cerere, din contribuţii ale operatorilor de servicii de utilitãţi publice aflaţi în sfera sa de reglementare sau ale organismelor internaţionale, precum şi din alte surse, potrivit prevederilor legale privind finanţele publice.
(2) Modalitatea de stabilire şi aprobare a nivelului tarifelor şi al contribuţiilor menţionate la alin. (1) se prevede în regulamentul de organizare şi funcţionare al A.N.R.S.C."
20. La articolul 16, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 16. - (1) A.N.R.S.C. este condusã de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat, numiţi şi revocaţi de primul-ministru la propunerea ministrului internelor şi reformei administrative."
21. La articolul 16, dupã alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmãtorul cuprins:
"(9) Ordinele şi deciziile preşedintelui A.N.R.S.C. cu caracter normativ se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I."
22. La articolul 19, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 19. - (1) Personalul A.N.R.S.C. este constituit din salariaţi angajaţi pe bazã de contract individual de muncã. Calitatea de salariat al A.N.R.S.C. este incompatibilã cu exercitarea oricãror activitãţi cu caracter comercial din domeniul serviciilor comunitare de utilitãţi publice, precum şi cu participarea la administrarea sau la conducerea unor operatori din acest domeniu."
23. La articolul 20 alineatul (1), litera e) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"e) elibereazã, potrivit competenţelor acordate prin legi speciale specifice fiecãrui serviciu de utilitãţi publice, avizul de specialitate cu privire la stabilirea, ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de utilitãţi publice, atunci când/dacã acest aviz este prevãzut prin legile speciale;".
24. La articolul 21, alineatul (1) se abrogã.
25. Articolul 22 se abrogã.
26. La articolul 23, alineatele (3) şi (4) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"(3) Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilitãţi publice se stabileşte prin hotãrâri ale autoritãţilor deliberative ale unitãţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurãrii celui mai bun raport preţ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivã ale unitãţilor administrativ-teritoriale, precum şi de mãrimea şi complexitatea sistemelor de utilitãţi publice.
(4) Desfãşurarea activitãţilor specifice oricãrui serviciu de utilitãţi publice, indiferent de forma de gestiune aleasã, se realizeazã pe baza unui regulament al serviciului şi a unui caiet de sarcini, elaborate şi aprobate de autoritãţile administraţiei publice locale, în conformitate cu regulamentul-cadru şi cu caietul de sarcini-cadru ale serviciului. În cazul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitarã cu obiect de activitate serviciile de utilitãţi publice, regulamentul serviciului şi caietul de sarcini se elaboreazã în cadrul asociaţiei, se supun avizãrii autoritãţilor administraţiei publice locale ale unitãţilor administrativ-teritoriale membre, în condiţiile mandatului prevãzut la art. 10 alin. (5), şi se aprobã de adunarea generalã a asociaţiei."
27. La articolul 24, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 24. - (1) Raporturile juridice dintre unitãţile administrativ-teritoriale sau, dupã caz, dintre asociaţiile de dezvoltare intercomunitarã cu obiect de activitate serviciile de utilitãţi publice şi operatori sunt reglementate prin:
a) hotãrâri de dare în administrare, adoptate de autoritãţile deliberative ale unitãţilor administrativ-teritoriale - în cazul gestiunii directe;
b) hotãrâri de atribuire şi contracte de delegare a gestiunii, adoptate, respectiv aprobate, dupã caz, de autoritãţile deliberative ale unitãţilor administrativ-teritoriale - în cazul gestiunii delegate."
28. Articolul 25 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 25. - (1) Bunurile proprietate publicã şi/sau privatã a unitãţilor administrativ-teritoriale din componenţa sistemelor de utilitãţi publice, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor, pot fi:
a) date în administrare şi exploatare operatorilor, în baza hotãrârii de dare în administrare - în cazul gestiunii directe;
b) concesionate operatorilor în condiţiile legii, în baza hotãrârii de atribuire şi a contractului de delegare a gestiunii serviciului - în cazul gestiunii delegate.
(2) În cazul gestiunii delegate, concesionarea bunurilor proprietate publicã şi/sau privatã a unitãţilor administrativ-teritoriale din componenţa sistemelor de utilitãţi publice, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor şi/sau activitãţilor care fac obiectul delegãrii gestiunii, este parte intrinsecã a contractelor de delegare a gestiunii; aceste bunuri se transmit operatorilor/operatorilor regionali spre administrare şi exploatare pe perioada delegãrii gestiunii, prin una dintre modalitãţile prevãzute la art. 30 din prezenta lege, odatã cu gestiunea propriu-zisã a serviciilor şi/sau a activitãţilor delegate, în baza contractului de delegare a gestiunii."
29. La articolul 29, alineatele (1)-(6) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 29. - (1) Gestiunea directã este modalitatea de gestiune în care autoritãţile deliberative şi executive, în numele unitãţilor administrativ-teritoriale pe care le reprezintã, îşi asumã şi exercitã nemijlocit toate competenţele şi responsabilitãţile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilitãţi publice, respectiv la administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemelor de utilitãţi publice aferente acestora.
(2) Gestiunea directã se realizeazã prin intermediul unor operatori de drept public înfiinţaţi la nivelul unitãţilor administrativ-teritoriale, în baza hotãrârilor de dare în administrare adoptate de autoritãţile deliberative ale acestora; aceşti operatori pot fi:
a) compartimente funcţionale organizate în structura aparatului de specialitate al primarului sau, dupã caz, al consiliilor judeţene;
b) servicii publice de interes local sau judeţean, fãrã personalitate juridicã, înfiinţate şi organizate prin hotãrâri ale autoritãţilor deliberative ale unitãţilor administrativ-teritoriale;
c) servicii publice de interes local sau judeţean, cu personalitate juridicã, înfiinţate şi organizate prin hotãrâri ale autoritãţilor deliberative ale unitãţilor administrativ-teritoriale.
(3) Operatorii organizaţi ca servicii publice de interes local sau judeţean, cu personalitate juridicã, au patrimoniu propriu, funcţioneazã pe bazã de gestiune economicã şi se bucurã de autonomie financiarã şi funcţionalã; aceşti operatori sunt subiecte juridice de drept fiscal, sunt titulari ai codului unic de înregistrare fiscalã şi ai conturilor deschise la unitãţile teritoriale ale trezoreriei sau la unitãţile bancare şi întocmesc, în condiţiile legii, buget de venituri şi cheltuieli şi situaţii financiare anuale.
(4) Operatorii care îşi desfãşoarã activitatea în modalitatea de gestiune directã furnizeazã/presteazã servicii de utilitãţi publice prin exploatarea şi administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, pe baza hotãrârii de dare în administrare a serviciului, şi a sistemului de utilitãţi publice aferent serviciului, adoptatã de autoritãţile deliberative ale unitãţilor administrativ-teritoriale, precum şi pe baza licenţei eliberate de autoritatea de reglementare competentã. Prin hotãrârea de dare în administrare se clarificã drepturile şi obligaţiile pãrţilor cu privire la furnizarea/prestarea serviciului, inclusiv la administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemului de utilitãţi publice aferente acestuia.
(5) Operatorii care îşi desfãşoarã activitatea în regim de gestiune directã se organizeazã şi îşi desfãşoarã activitatea pe baza unui regulament de organizare şi funcţionare aprobat de autoritãţile deliberative ale unitãţilor administrativ-teritoriale.
(6) Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetelor serviciilor publice de interes local sau judeţean cu personalitate juridicã, care gestioneazã servicii de utilitãţi publice, se reporteazã în anul urmãtor cu aceeaşi destinaţie. Disponibilitãţile provenite din fonduri externe nerambursabile sau din împrumuturi destinate cofinanţãrii acestora se administreazã şi se utilizeazã potrivit acordurilor de finanţare încheiate."
30. Articolul 30 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 30. - (1) Gestiunea delegatã este modalitatea de gestiune în care autoritãţile administraţiei publice locale de la nivelul unitãţilor administrativ-teritoriale sau, dupã caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitarã cu obiect de activitate serviciile de utilitãţi publice, în numele şi pe seama unitãţilor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competenţele şi responsabilitãţile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilitãţi publice, precum şi concesiunea sistemelor de utilitãţi publice aferente serviciilor, respectiv dreptul şi obligaţia de administrare şi de exploatare a acestora, pe baza unui contract, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii.
(2) Delegarea gestiunii serviciilor de utilitãţi publice, respectiv operarea, administrarea şi exploatarea sistemelor de utilitãţi publice aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o parte dintre activitãţile componente ale serviciilor, pe baza unor analize tehnico-economice şi de eficienţã a costurilor de operare, concretizate într-un studiu de oportunitate.
(3) Contractele de delegare a gestiunii se aprobã prin hotãrâri de atribuire adoptate de autoritãţile deliberative ale unitãţilor administrativ-teritoriale şi se semneazã de primari, de preşedinţii consiliilor judeţene sau, dupã caz, de preşedinţii asociaţiilor de dezvoltare intercomunitarã cu obiect de activitate serviciile de utilitãţi publice, în numele şi pe seama unitãţilor administrativ-teritoriale membre, în baza mandatului acestora.
(4) Gestiunea delegatã se realizeazã prin intermediul unor operatori sau operatori regionali de drept privat, care pot fi:
a) societãţi comerciale cu capital social integral al unitãţilor administrativ-teritoriale, înfiinţate de autoritãţile deliberative ale acestora;
b) societãţi comerciale rezultate ca urmare a reorganizãrii regiilor autonome de interes local sau judeţean ori a serviciilor publice de interes local sau judeţean, existente la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, al cãror capital social este deţinut în totalitate de unitãţile administrativ-teritoriale, în calitate de asociat sau de acţionar unic;
c) societãţi comerciale cu capital social privat;
d) societãţi comerciale cu capital social mixt.
(5) Operatorii care îşi desfãşoarã activitatea în modalitatea gestiunii delegate furnizeazã/presteazã serviciile de utilitãţi publice prin exploatarea şi administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, precum şi în baza licenţei eliberate de autoritatea de reglementare competentã. Operatorii cu statut de societãţi comerciale al cãror capital social este deţinut în totalitate de unitãţi administrativ-teritoriale se organizeazã şi îşi desfãşoarã activitatea pe baza unui regulament de organizare şi funcţionare aprobat de autoritãţile deliberative ale unitãţilor administrativ-teritoriale sau, dupã caz, de adunarea generalã a asociaţiei de dezvoltare intercomunitarã cu obiect de activitate serviciile de utilitãţi publice.
(6) Contractul de delegare a gestiunii este un contract încheiat în formã scrisã, prin care una sau mai multe unitãţi administrativ-teritoriale, individual sau în asociere, în calitate de delegatar, atribuie, pe o perioadã determinatã, unui operator licenţiat, în calitate de delegat, care acţioneazã pe riscul şi rãspunderea sa, dreptul şi obligaţia de a furniza/presta un serviciu de utilitãţi publice sau, dupã caz, activitãţi din componenţa acelui serviciu, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura tehnico-edilitarã aferentã serviciului/activitãţilor furnizate/prestate, în schimbul unei redevenţe, dupã caz. Contractul de delegare a gestiunii poate fi încheiat de asociaţia de dezvoltare intercomunitarã cu obiect de activitate serviciile de utilitãţi publice în numele şi pe seama unitãţilor administrativ-teritoriale membre care au calitatea de delegatar. Contractul de delegare a gestiunii este asimilat actelor administrative şi intrã sub incidenţa prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(7) Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilitãţi publice poate fi atribuit prin una dintre procedurile prevãzute la alin. (8) ori poate fi atribuit direct, conform dispoziţiilor art. 31^1.
(8) Procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilitãţi publice sunt:
a) licitaţia publicã deschisã - procedura la care orice operator licenţiat interesat are dreptul de a depune ofertã;
b) negocierea directã - procedura prin care unitãţile administrativ-teritoriale sau, dupã caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitarã cu obiect de activitate serviciile de utilitãţi publice, în numele şi pe seama unitãţilor administrativ-teritoriale membre, negociazã clauzele contractuale, inclusiv redevenţa, cu unul sau mai mulţi operatori licenţiaţi interesaţi.
(9) Delegatarul are obligaţia de a atribui contractul de delegare a gestiunii prin aplicarea procedurii de licitaţie publicã deschisã. Procedura de licitaţie se poate finaliza numai dacã în urma publicãrii anunţului de participare la licitaţie au fost depuse cel puţin 3 oferte şi cel puţin 3 ofertanţi îndeplinesc criteriile de eligibilitate. În cazul în care, în urma publicãrii anunţului, nu au fost depuse cel puţin 3 oferte, sau criteriile de eligibilitate nu sunt îndeplinite de cel puţin 3 ofertanţi, delegatarul este obligat sã anuleze procedura şi sã organizeze o nouã licitaţie.
(10) Delegatarul are dreptul de a aplica procedura de negociere directã numai dacã, dupã repetarea procedurii de licitaţie conform prevederilor alin. (9), nu a fost desemnat un câştigãtor.
(11) Prevederile alin. (8)-(10) nu se aplicã pentru delegarea gestiunii serviciilor de utilitãţi publice prevãzute la art. 1 alin. (2) lit. e), f), g) şi h).
(12) În cazul serviciilor de utilitãţi publice prevãzute la art. 1 alin. (2) lit. e), f) şi g), procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se stabileşte în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006  privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 337/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare. În cazul serviciului de transport public local prevãzut la art. 1 alin. (2) lit. h), atribuirea contractelor de delegare a gestiunii se face în baza Normelor-cadru elaborate de A.N.R.S.C. potrivit prevederilor legii speciale privind transportul public local.
(13) Contractul de delegare a gestiunii va fi însoţit în mod obligatoriu de urmãtoarele anexe:
a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului;
b) regulamentul serviciului;
c) inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publicã sau privatã a unitãţilor administrativ-teritoriale aferente serviciului;
d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevãzute la lit. c).
(14) Contractul de delegare a gestiunii cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la:
a) denumirea pãrţilor contractante;
b) obiectul contractului;
c) durata contractului;
d) drepturile şi obligaţiile pãrţilor contractante;
e) programul lucrãrilor de investiţii pentru modernizãri, reabilitãri, dezvoltãri de capacitãţi, obiective noi şi al lucrãrilor de întreţinere, reparaţii curente, reparaţii planificate, renovãri, atât fizic, cât şi valoric;
f) sarcinile şi responsabilitãţile pãrţilor cu privire la programele de investiţii, la programele de reabilitãri, reparaţii şi renovãri, precum şi la condiţiile de finanţare a acestora;
g) indicatorii de performanţã privind calitatea şi cantitatea serviciului, stabiliţi prin caietul de sarcini şi regulamentul serviciului, şi modul de evaluare şi cuantificare a acestora, condiţii şi garanţii;
h) tarifele practicate şi procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora;
i) modul de tarifare şi încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate;
j) nivelul redevenţei sau al altor obligaţii, dupã caz;
k) rãspunderea contractualã;
l) forţa majorã;
m) condiţiile de redefinire a clauzelor contractuale;
n) condiţiile de restituire sau repartiţie, dupã caz, a bunurilor, la încetarea din orice cauzã a contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a investiţiilor realizate;
o) menţinerea echilibrului contractual;
p) condiţiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii;
q) administrarea patrimoniului public şi privat preluat;
r) structura forţei de muncã şi protecţia socialã a acesteia;
s) alte clauze convenite de pãrţi, dupã caz."
31. Articolul 31 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 31. - (1) Organizarea şi desfãşurarea procedurilor de atribuire a contractului de delegare a gestiunii pentru servicii de utilitãţi publice prevãzute la art. 1 alin. (2) lit. a), b), c) şi d) se fac în baza unei documentaţii de atribuire întocmite de delegatar în conformitate cu procedura-cadru privind organizarea, desfãşurarea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilitãţi publice.
(2) Alegerea procedurii şi aprobarea documentaţiei de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se fac prin hotãrâri ale autoritãţilor deliberative ale unitãţilor administrativ-teritoriale sau, dupã caz, prin hotãrâri ale adunãrii generale a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitarã cu obiect de activitate serviciile de utilitãţi publice, în baza mandatului primit.
(3) Existenţa garanţiilor profesionale şi financiare ale operatorilor, precum şi indicatorii de performanţã şi nivelul tarifelor aplicate privind furnizarea/prestarea serviciului în condiţii de calitate şi cantitate corespunzãtoare constituie criteriile principale pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii.
(4) Operatorii nou-înfiinţaţi pot fi admişi într-o procedurã de atribuire a unui contract de delegare a gestiunii în aceleaşi condiţii ca şi societãţile existente.
(5) Documentaţia de atribuire cuprinde toate informaţiile necesare pentru a asigura ofertantului o informare completã, corectã şi explicitã cu privire la modul de organizare, desfãşurare şi aplicare a procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii şi include în mod obligatoriu urmãtoarele: regulamentul serviciului, caietul de sarcini al serviciului şi criteriile de selecţie specifice serviciului delegat. Regulamentul serviciului, caietul de sarcini al serviciului şi criteriile de selecţie specifice serviciului delegat se elaboreazã şi se aprobã de autoritãţile administraţiei publice locale pe baza regulamentului-cadru, a caietului de sarcini-cadru şi a criteriilor de selecţie-cadru corespunzãtoare serviciului delegat. În cazul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitarã cu obiect de activitate serviciile de utilitãţi publice, documentaţia de atribuire se elaboreazã în cadrul asociaţiei, se supune avizãrii autoritãţilor deliberative ale unitãţilor administrativ-teritoriale membre, în condiţiile mandatului prevãzut la art. 10 alin. (5), şi se aprobã de adunarea generalã a asociaţiei, în calitatea acesteia de organ deliberativ, în baza mandatului primit."
32. Dupã articolul 31 se introduce un nou articol, articolul 31^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 31^1. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 30 alin. (8), contractul de delegare a gestiunii serviciilor, definit potrivit prevederilor art. 30 alin. (6) din prezenta lege, se atribuie direct:
a) operatorilor regionali înfiinţaţi de unitãţile administrativ-teritoriale, membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitarã cu obiect de activitate serviciile de utilitãţi publice;
b) operatorilor cu statut de societãţi comerciale înfiinţaţi, dupã intrarea în vigoare a prezentei legi, prin reorganizarea pe cale administrativã, în condiţiile legii, a fostelor regii autonome de interes local sau judeţean ori a serviciilor publice de interes local sau judeţean existente la data intrãrii în vigoare a prezentei legi şi care au avut în administrare şi exploatare bunuri, activitãţi sau servicii de utilitãţi publice.
(2) Atribuirea directã a contractelor de delegare a gestiunii se face cu respectarea urmãtoarelor condiţii cumulative:
a) unitãţile administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitarã cu obiect de activitate serviciile de utilitãţi publice, în calitate de acţionari/asociaţi ai operatorului regional, prin intermediul asociaţiei sau, dupã caz, unitatea administrativ-teritorialã, în calitate de acţionar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunãrii generale a acţionarilor şi al consiliului de administraţie, exercitã un control direct şi o influenţã dominantã asupra deciziilor strategice şi/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului în legãturã cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercitã asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe;
b) operatorul regional, respectiv operatorul, în calitate de delegat, desfãşoarã exclusiv activitãţi din sfera furnizãrii/prestãrii serviciilor de utilitãţi publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competenţã a unitãţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei, respectiv a unitãţii administrativ-teritoriale care i-a delegat gestiunea serviciului;
c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului, este deţinut în totalitate de unitãţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei, respectiv de unitatea administrativ-teritorialã; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului este exclusã.
(3) În cazul încetãrii din orice cauzã a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilitãţi publice atribuite în baza prevederilor alin. (1) şi (2), delegarea ulterioarã a gestiunii acestor servicii se poate face numai cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (8).
(4) În situaţia contractelor de delegare a gestiunii atribuite direct operatorului regional, respectiv operatorului, asociaţia de dezvoltare intercomunitarã cu obiect de activitate serviciile de utilitãţi publice, respectiv unitãţile administrativ-teritoriale, în calitate de delegatar, vor evalua, în baza condiţiilor caietului de sarcini anexat la contractul de delegare a gestiunii, performanţele operatorului regional, respectiv ale operatorului, precum şi modul de respectare a indicatorilor de performanţã. În cazul în care se constatã nerespectarea gravã, repetatã sau prelungitã a indicatorilor de performanţã în furnizarea/prestarea serviciilor, contractul de delegare a gestiunii serviciului poate fi reziliat."
33. La articolul 32, alineatele (2)-(4) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"(2) În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, autoritãţile administraţiei publice locale sau, dupã caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitarã cu obiect de activitate serviciile de utilitãţi publice vor asigura elaborarea şi vor aproba, în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii serviciilor ori de la primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat, un studiu de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, precum şi documentaţia de atribuire a contractului de delegare a gestiunii.
(3) Durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare de 49 de ani, la stabilirea acesteia luându-se în calcul durata necesarã amortizãrii investiţiilor în sarcina operatorului/operatorului regional. Aceastã duratã poate fi prelungitã doar o singurã datã, pentru o perioadã care nu poate depãşi jumãtate din durata iniţialã, cu condiţia ca durata totalã sã nu depãşeascã 49 de ani.
(4) Prelungirea va fi aprobatã, în condiţiile alin. (3), de autoritãţile deliberative ale unitãţilor administrativ-teritoriale. Contractul de delegare va fi prelungit, în condiţiile legii, printr-un act adiţional încheiat între operator, respectiv operatorul regional, şi unitãţile administrativ-teritoriale, respectiv asociaţia de dezvoltare intercomunitarã cu obiect de activitate serviciile de utilitãţi publice, în baza mandatului primit."
34. La articolul 33, alineatele (4)-(7) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"(4) Furnizorii/prestatorii serviciilor de utilitãţi publice existenţi la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, care îşi desfãşoarã activitatea în modalitatea gestiunii directe, precum şi furnizorii/prestatorii care îşi desfãşoarã activitatea pe baza unor contracte de concesiune/delegare a gestiunii valabil încheiate anterior intrãrii în vigoare a prezentei legi îşi vor continua activitatea pânã la expirarea acestor contracte.
(5) Furnizarea/prestarea serviciilor de utilitãţi publice fãrã licenţã atrage rãspunderea administrativã sau contravenţionalã, dupã caz, a celor vinovaţi şi constituie motiv de revocare a hotãrârii de dare în administrare, respectiv a hotãrârii de atribuire, precum şi de reziliere a contractului de delegare a gestiunii, dupã caz.
(6) Operatorii prevãzuţi la art. 29 alin. (2) lit. c) au obligaţia aplicãrii prevederilor legislaţiei în vigoare atunci când atribuie contracte de achiziţii publice, contracte de concesiune de lucrãri publice sau contracte de concesiune de servicii destinate furnizãrii/prestãrii serviciilor de utilitãţi publice.
(7) Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de utilitãţi publice au obligaţia de a se supune controlului şi de a se conforma mãsurilor stabilite cu ocazia activitãţii de control, precum şi de a pune la dispoziţia împuterniciţilor autoritãţilor administraţiei publice locale, ai asociaţiilor de dezvoltare intercomunitarã cu obiect de activitate serviciile de utilitãţi publice sau, dupã caz, ai autoritãţilor de reglementare competente toate datele şi informaţiile solicitate."
35. La articolul 34, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
"(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), operatorii regionali care au beneficiat sau beneficiazã de fonduri europene pentru implementarea unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional pentru înfiinţarea, modernizarea sau dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de utilitãţi publice pot fi privatizaţi, în condiţiile legii, cu acordul asociaţiei, în baza hotãrârilor adoptate de autoritãţile deliberative ale unitãţilor administrativ-teritoriale asociate care sunt acţionari/asociaţi ai operatorului regional. Privatizarea se va realiza prin aport de capital privat, conform procedurilor concurenţiale prevãzute de legislaţia privind privatizarea. Cu ocazia privatizãrii, delegatarul poate propune modificãri ale contractului de delegare a gestiunii."
36. La articolul 36 alineatul (2), literele a) şi i) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"a) sã asigure furnizarea/prestarea serviciilor de utilitãţi publice la limita de proprietate, conform prevederilor contractuale şi cu respectarea prescripţiilor, normelor şi normativelor tehnice în vigoare;
.............................................................
i) sã furnizeze cu regularitate autoritãţilor administraţiei publice locale, respectiv autoritãţilor de reglementare competente, informaţii privind modul de realizare a indicatorilor de performanţã, sã aplice metodologia de comparare a acestor indicatori prin raportare la operatorul cu cele mai bune performanţe şi sã asigure accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cãrora furnizeazã/presteazã serviciul de utilitãţi publice, în condiţiile legii;".
37. La articolul 37, alineatele (1) şi (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 37. - (1) Intervenţiile pentru efectuarea lucrãrilor de retehnologizare, întreţinere şi reparaţii la construcţiile sau instalaţiile aferente sistemelor de utilitãţi publice, stabilite prin programele anuale convenite cu autoritãţile administraţiei publice locale sau, dupã caz, cu asociaţiile de dezvoltare intercomunitarã cu obiect de activitate serviciile de utilitãţi publice, care impun întreruperea furnizãrii/prestãrii serviciilor se aduc la cunoştinţa utilizatorilor cu cel puţin 10 zile înainte de data programatã.
.................................................................
(3) În cazul intervenţiilor necesare pentru prevenirea producerii unor avarii sau pentru remedierea unor avarii care depãşesc 24 de ore, acestea se efectueazã în maximum 72 de ore şi se aduc la cunoştinţa autoritãţilor administraţiei publice locale sau, dupã caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitarã cu obiect de activitate serviciile de utilitãţi publice, a utilizatorilor, a deţinãtorilor de terenuri sau a proprietarilor bunurilor afectate; pe perioada intervenţiilor respective, operatorii sunt în drept sã întrerupã furnizarea/prestarea serviciilor, cu plata penalizãrilor prevãzute în contracte."
38. La articolul 39, alineatele (1)-(3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 39. - (1) Furnizarea/prestarea serviciilor de utilitãţi publice este permisã numai pe baza licenţei emise sau recunoscute, dupã caz, de autoritãţile de reglementare competente şi a contractului de delegare a gestiunii, respectiv a hotãrârii de dare în administrare.
(2) Calitatea de operator este recunoscutã numai pe baza licenţei emise sau recunoscute, dupã caz, de autoritãţile de reglementare competente. Fac excepţie furnizorii/prestatorii aflaţi în activitate la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, care sunt asimilaţi operatorilor şi care au obligaţia obţinerii licenţei în termen de un an de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi.
(3) Participarea operatorilor la procedurile pentru delegarea gestiunii serviciilor de utilitãţi publice organizate de autoritãţile administraţiei publice locale sau, dupã caz, de asociaţiile de dezvoltare intercomunitarã cu obiect de activitate serviciile de utilitãţi publice este permisã numai pe baza licenţei emise sau recunoscute, dupã caz, de autoritãţile de reglementare competente."
39. La articolul 40, alineatul (2) se abrogã.
40. La articolul 41 alineatul (2), literele c) şi h) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"c) sã sesizeze autoritãţilor administraţiei publice locale competente sau, dupã caz, asociaţiilor de dezvoltare intercomunitarã cu obiect de activitate serviciile de utilitãţi publice orice deficienţe constatate în sfera serviciilor de utilitãţi publice şi sã facã propuneri vizând înlãturarea acestora, îmbunãtãţirea activitãţii şi creşterea calitãţii serviciilor;
..........................................................
h) sã se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociaţii reprezentative, autoritãţilor administraţiei publice centrale sau locale, asociaţiilor de dezvoltare intercomunitarã cu obiect de activitate serviciile de utilitãţi publice ori instanţelor judecãtoreşti, dupã caz, în vederea prevenirii sau reparãrii unui prejudiciu direct ori indirect."
41. La articolul 41, dupã alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmãtorul cuprins:
"(4^1) Prevederile alin. (2) şi (4) au caracter minimal şi se dezvoltã în regulamentele-cadru şi în contractele-cadru de furnizare/prestare a serviciilor, în baza prevederilor legilor speciale ale fiecãrui serviciu de utilitãţi publice."
42. La articolul 43, alineatele (5), (6) şi (8) ale se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"(5) Preţurile şi tarifele pentru plata serviciilor de utilitãţi publice se propun de operatori şi se stabilesc, se ajusteazã sau se modificã prin hotãrâri ale autoritãţilor deliberative ale unitãţilor administrativ-teritoriale ori, dupã caz, ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitarã cu obiect de activitate serviciile de utilitãţi publice, cu respectarea metodologiilor elaborate de autoritatea de reglementare competentã. Hotãrârile autoritãţilor deliberative ale unitãţilor administrativ-teritoriale sau, dupã caz, ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitarã cu obiect de activitate serviciile de utilitãţi publice, în numele şi pe seama unitãţilor administrativ-teritoriale membre, vor ţine seama, dupã caz, de avizele de specialitate ale autoritãţilor de reglementare competente.
(6) În cazul gestiunii delegate, litigiile cu privire la stabilirea, ajustarea sau modificarea preţurilor şi/sau tarifelor intervenite între autoritãţile administraţiei publice locale şi operatori sau între asociaţiile de dezvoltare intercomunitarã cu obiect de activitate serviciile de utilitãţi publice şi operatori, dupã caz, se soluţioneazã de instanţele de judecatã competente potrivit legii.
.............................................................
(8) Pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilitãţi publice, cum sunt eliberarea acordurilor şi avizelor, verificarea documentaţiilor tehnico-economice, expertizele tehnice, service-ul instalaţiilor de utilizare şi altele asemenea, tarifele şi taxele se fundamenteazã pe tipuri de lucrãri sau servicii prestate de operatori şi se aprobã prin hotãrâri ale autoritãţilor deliberative ale unitãţilor administrativ-teritoriale ori, dupã caz, ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitarã cu obiect de activitate serviciile de utilitãţi publice, în numele şi pe seama unitãţilor administrativ-teritoriale membre; aceste servicii se factureazã şi se încaseazã separat de cãtre operatori sau de cãtre asociaţiile de dezvoltare intercomunitarã, dupã caz."
43. La articolul 44 alineatul (2), litera b) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"b) credite bancare, ce pot fi garantate de unitãţile administrativ-teritoriale, de statul român sau de alte entitãţi specializate în acordarea de garanţii bancare;".
44. La articolul 44, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmãtorul cuprins:
"(2^1) Unitãţile administrativ-teritoriale sau, dupã caz, operatorii/operatorii regionali care beneficiazã de asistenţã financiarã nerambursabilã din partea Uniunii Europene ori de împrumuturi de la organisme financiare internaţionale pentru realizarea unor programe de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţãrii, modernizãrii şi/sau dezvoltãrii infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de utilitãţi publice au obligaţia constituirii, alimentãrii şi utilizãrii unui fond de rezervã necesar pentru întreţinerea, înlocuirea şi dezvoltarea sistemelor de utilitãţi publice, precum şi pentru asigurarea fondurilor necesare pentru plata serviciului datoriei publice aferente cofinanţãrii acestor proiecte."
45. La articolul 44, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(4) Obiectivele de investiţii publice specifice infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de utilitãţi publice, ce implicã fonduri de la bugetele locale, transferuri de la bugetul de stat sau fonduri comunitare, promovate de autoritãţile administraţiei publice locale ori, dupã caz, de asociaţiile de dezvoltare intercomunitarã cu obiect de activitate serviciile de utilitãţi publice, în numele şi pe seama unitãţilor administrativ-teritoriale membre, se nominalizeazã în listele anuale de investiţii anexate la bugetele locale, respectiv ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitarã cu obiect de activitate serviciile de utilitãţi publice, dupã caz, şi se aprobã odatã cu acestea prin hotãrâri ale autoritãţilor deliberative ale unitãţilor administrativ-teritoriale sau, dupã caz, ale adunãrilor generale ale asociaţiilor."
46. Articolul 47 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 47. - (1) Constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilitãţi publice şi se sancţioneazã cu amendã de la 500 lei la 1.000 lei urmãtoarele fapte:
a) refuzul utilizatorilor de a permite operatorului accesul la dispozitivele de mãsurare-înregistrare, în scopul efectuãrii controlului, înregistrãrii consumurilor ori pentru executarea lucrãrilor de întreţinere şi reparaţii;
b) racordarea la sistemele de utilitãţi publice fãrã acord de furnizare/preluare, respectiv aviz de branşare/racordare eliberat de operator;
c) utilizarea fãrã contract de furnizare/prestare a serviciilor de utilitãţi publice;
d) modificarea neautorizatã de cãtre utilizatori a instalaţiilor, utilajelor, echipamentelor şi a dotãrilor aferente sistemelor de utilitãţi publice.
(2) Constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilitãţi publice şi se sancţioneazã cu amendã de la 5.000 lei la 10.000 lei urmãtoarele fapte:
a) refuzul operatorului de a permite utilizatorilor accesul la dispozitivele de mãsurare-înregistrare a consumurilor, când acestea sunt montate în instalaţia aflatã în administrarea sa;
b) întârzierea nejustificatã a operatorilor de a branşa/racorda noi utilizatori, precum şi impunerea unor soluţii de branşare/racordare inadecvate din punct de vedere tehnicoeconomic şi neconforme actelor normative în vigoare şi reglementãrilor stabilite de autoritãţile naţionale de reglementare competente;
c) sistarea nejustificatã a serviciului sau refuzul de a realimenta utilizatorii dupã achitarea la zi a debitelor restante.
(3) Constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilitãţi publice şi se sancţioneazã cu amendã de la 10.000 lei la 50.000 lei urmãtoarele fapte:
a) încãlcarea de cãtre operatori a prevederilor reglementãrilor tehnice şi/sau comerciale, inclusiv a reglementãrilor-cadru ale serviciilor de utilitãţi publice stabilite de autoritãţile de reglementare competente, precum şi nerespectarea condiţiilor asociate licenţelor;
b) refuzul operatorilor de a pune la dispoziţia autoritãţilor de reglementare competente datele şi/sau informaţiile solicitate ori furnizarea incorectã şi incompletã de date şi/sau informaţii necesare desfãşurãrii activitãţii acestora;
c) furnizarea/prestarea serviciilor de utilitãţi publice în afara parametrilor tehnici şi/sau calitativi adoptaţi prin contractul de furnizare/prestare ori a celor stabiliţi prin normele tehnice şi/sau comerciale adoptate de autoritatea de reglementare competentã;
d) nerespectarea de cãtre operatori a termenelor-limitã stabilite pentru încheierea acţiunii de contorizare la branşamentele utilizatorilor;
e) nerespectarea de cãtre unitãţile administrativ-teritoriale sau de cãtre asociaţiile de dezvoltare intercomunitarã cu obiect de activitate serviciile de utilitãţi publice a dispoziţiilor prezentei legi şi a celorlalte reglementãri specifice serviciilor de utilitãţi publice ori neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzãtoare a mãsurilor dispuse de autoritãţile de reglementare competente.
(4) Constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilitãţi publice şi se sancţioneazã cu amendã de la 30.000 lei la 50.000 lei urmãtoarele fapte:
a) refuzul operatorilor de a se supune controlului şi de a permite verificãrile şi inspecţiile prevãzute prin reglementãri sau dispuse de autoritatea de reglementare competentã, precum şi obstrucţionarea acesteia în îndeplinirea atribuţiilor sale;
b) neaplicarea mãsurilor stabilite cu ocazia activitãţilor de control;
c) furnizarea/prestarea serviciilor de utilitãţi publice ori a uneia sau mai multor activitãţi aferente acestora fãrã licenţã eliberatã potrivit prevederilor prezentei legi sau cu licenţã a cãrei valabilitate a expirat ori fãrã hotãrâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;
d) practicarea unor preţuri şi/sau tarife neaprobate sau mai mari decât cele aprobate de autoritãţile administraţiei publice locale ori, dupã caz, de asociaţiile de dezvoltare intercomunitarã cu obiect de activitate serviciile de utilitãţi publice, în baza metodologiilor stabilite de autoritãţile de reglementare competente;
e) delegarea gestiunii serviciilor de utilitãţi publice sau a uneia ori a mai multor activitãţi aferente acestora, fãrã respectarea prevederilor prezentei legi, a legislaţiei specifice fiecãrui serviciu sau a procedurii de delegare;
f) aprobarea obiectivelor de investiţii publice aferente infrastructurii tehnico-edilitare a serviciilor de utilitãţi publice fãrã respectarea documentaţiilor de urbanism, amenajarea teritoriului şi de protecţia mediului, adoptate potrivit legii;
g) nerespectarea de cãtre operatori a normelor privind protecţia igienei publice şi a sãnãtãţii populaţiei, a mediului de viaţã al populaţiei şi a mediului.
(5) Autoritãţile deliberative ale unitãţilor administrativ-teritoriale pot stabili, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001  privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi alte fapte decât cele prevãzute la alin. (1)-(4), care constituie contravenţii în domeniul serviciilor comunitare de utilitãţi publice.
(6) Prevederile alin. (3) lit. a), b) şi c) şi ale alin. (4) lit. a), b) şi c) se aplicã corespunzãtor şi operatorilor economici care monteazã şi/sau exploateazã sisteme de repartizare a costurilor, conform legilor speciale aferente fiecãrui serviciu de utilitãţi publice."
47. La articolul 48, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 48. - (1) Constatarea contravenţiilor prevãzute la art. 47 şi aplicarea sancţiunilor se fac, conform competenţelor stabilite în prezenta lege, de reprezentanţi împuterniciţi ai ministrului internelor şi reformei administrative, ai ministrului transporturilor, ai preşedinţilor A.N.R.S.C., A.N.R.E., A.R.R., ai Gãrzii Naţionale de Mediu din subordinea Ministerului Mediului şi Dezvoltãrii Durabile, ai preşedinţilor consiliilor judeţene, ai primarilor sau, dupã caz, ai preşedinţilor asociaţiilor de dezvoltare intercomunitarã cu obiect de activitate serviciile de utilitãţi publice, în temeiul mandatului ce le-a fost acordat de unitãţile administrativ-teritoriale membre."
48. La articolul 49, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 49. - (1) Furnizorii/prestatorii care la data intrãrii în vigoare a prezentei legi nu deţin licenţã, dar care furnizeazã/presteazã servicii de utilitãţi publice, fie în gestiune directã, fie în gestiune delegatã, au obligaţia de a solicita şi de a obţine eliberarea acesteia, în termen de cel mult un an de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi. În caz contrar, aceştia pierd dreptul de a furniza/presta serviciile respective, iar contractele îşi înceteazã valabilitatea."
49. La articolul 49, dupã alineatul (1) se introduc douã noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu urmãtorul cuprins:
"(1^1) Pentru obţinerea licenţei, furnizorii/prestatorii prevãzuţi la alin. (1) sunt obligaţi sã facã dovadã cã deţin toate avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare derulãrii serviciului, prevãzute de legislaţia în vigoare pentru activitãţile specifice acestuia.
(1^2) În cazul atribuirii directe a contractului de delegare a gestiunii serviciilor de utilitãţi publice, obţinerea licenţei este condiţie suspensivã pentru executarea contractului de delegare a gestiunii. Operatorul are obligaţia de a solicita şi obţine eliberarea licenţei în termen de 3 luni de la data semnãrii contractului de delegare a gestiunii. În caz contrar, contractul de delegare a gestiunii este nul de drept, iar delegarea ulterioarã a gestiunii acestor servicii se poate face numai cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (8) din prezenta lege."
50. La articolul 50, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Regulamentele-cadru şi caietele de sarcini-cadru specifice fiecãrui serviciu de utilitãţi publice, prevãzute la art. 23 alin. (4), precum şi contractele-cadru de furnizare/prestare a serviciilor, prevãzute la art. 24 alin. (2), se elaboreazã de autoritãţile naţionale de reglementare competente, dupã caz, şi se aprobã prin ordin al conducãtorului acestora, în termen de un an de la data publicãrii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I."
51. La articolul 51, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(3) Soluţionarea litigiilor contractuale dintre operator şi utilizator, inclusiv a celor izvorâte din neplata contravalorii serviciilor furnizate/prestate, se realizeazã de instanţele competente potrivit legii şi se judecã în procedurã de urgenţã. Cererea se introduce la instanţele de judecatã în a cãror competenţã teritorialã se aflã domiciliul/sediul utilizatorului."
52. La articolul 51, dupã alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmãtorul cuprins:
"(3^1) Soluţionarea litigiilor dintre unitãţile administrativ-teritoriale sau, dupã caz, dintre asociaţiile de dezvoltare intercomunitarã cu obiect de activitate serviciile de utilitãţi publice şi operatori în legãturã cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractelor de delegare a gestiunii, precum şi a celor privind acordarea de despãgubiri se realizeazã potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Cererea se introduce la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cãrui competenţã teritorialã se aflã sediul operatorului."
ART. II
(1) Procedura-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii, prevãzutã la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 , astfel cum a fost modificatã şi completatã prin prezenta ordonanţã de urgenţã, criteriile de selecţie-cadru prevãzute la art. 31 alin. (5), precum şi contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor de utilitãţi publice se elaboreazã de A.N.R.S.C. şi se aprobã prin hotãrâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã. Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor de utilitãţi publice este un model orientativ şi se adapteazã potrivit nevoilor şi situaţiilor specifice fiecãrei unitãţi administrativ-teritoriale.
(2) Actul constitutiv-cadru şi statutul-cadru al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitarã cu obiect de activitate serviciile de utilitãţi publice se elaboreazã de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi se aprobã prin hotãrâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã.
(3) La data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã se abrogã: Hotãrârea Guvernului nr. 1.591/2002  pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apã şi de canalizare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 11 februarie 2003, cu modificãrile ulterioare, Hotãrârea Guvernului nr. 1.353/2003  pentru aprobarea Regulamentului-cadru şi a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apã şi de canalizare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903 din 17 decembrie 2003, Hotãrârea Guvernului nr. 1.561/2004  pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciilor de iluminat public, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 950 din 18 octombrie 2004, cu modificãrile ulterioare, Hotãrârea Guvernului nr. 433/2004  pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 22 aprilie 2004, cu modificãrile ulterioare, Hotãrârea Guvernului nr. 346/2004  pentru aprobarea Regulamentului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitãţilor şi a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitãţilor prin concesiune, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 14 aprilie 2004, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
ART. III
Legea serviciilor comunitare de utilitãţi publice nr. 51/2006 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 21 martie 2006, cu modificãrile şi completãrile aduse prin prezenta ordonanţã de urgenţã, se va republica, dupã aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouã numerotare.
ART. IV
Legea serviciului de alimentare cu apã şi de canalizare nr. 241/2006 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 29 iunie 2006, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. În tot cuprinsul legii, sintagma "asociaţie de dezvoltare comunitarã" se înlocuieşte cu sintagma "asociaţie de dezvoltare intercomunitarã de apã şi de canalizare."
2. La articolul 1, alineatele (1) şi (2) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi controlul furnizãrii/prestãrii reglementate a serviciului public de alimentare cu apã şi de canalizare al localitãţilor.
(2) Dispoziţiile prezentei legi se aplicã serviciului public de alimentare cu apã şi de canalizare organizat la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor sau, dupã caz, al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitarã de apã şi de canalizare."
3. La articolul 1, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmãtorul cuprins:
"(2^1) Serviciul public de alimentare cu apã şi de canalizare face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitãţi publice, astfel cum acestea au fost definite prin Legea serviciilor comunitare de utilitãţi publice nr. 51/2006 , şi cuprinde totalitatea acţiunilor şi activitãţilor prin care se asigurã satisfacerea nevoilor colectivitãţilor locale, prevãzute la art. 1 alin. (2) lit. a), b) şi c) din Legea nr. 51/2006 ."
4. La articolul 2, alineatele (1) şi (2) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 2. - (1) Serviciul public de alimentare cu apã şi de canalizare, denumit în continuare serviciul de alimentare cu apã şi de canalizare, se înfiinţeazã, se organizeazã şi se gestioneazã sub conducerea, coordonarea, controlul şi responsabilitatea autoritãţilor administraţiei publice locale şi are drept scop alimentarea cu apã, canalizarea şi epurarea apelor uzate pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul localitãţilor.
(2) Serviciul de alimentare cu apã şi de canalizare se furnizeazã/presteazã prin exploatarea unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice, denumitã sistem public de alimentare cu apã şi de canalizare."
5. La articolul 3, partea introductivã a literei c), precum şi literele i), j) şi u) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"c) serviciul de canalizare - totalitatea acţiunilor şi activitãţilor necesare pentru: [...]
................................................................
i) branşament de apã - partea din reţeaua publicã de alimentare cu apã care asigurã legãtura dintre reţeaua publicã de distribuţie şi reţeaua interioarã a unei incinte sau a unei clãdiri. Branşamentul deserveşte un singur utilizator. În cazuri bine justificate şi atunci când condiţiile tehnice nu permit altã soluţie se poate admite alimentarea mai multor utilizatori prin acelaşi branşament. Pãrţile componente ale unui branşament se precizeazã în regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apã şi de canalizare. Branşamentul, pânã la contor, inclusiv cãminul de branşament şi contorul, aparţin reţelei publice de distribuţie, indiferent de modul de finanţare a execuţiei. Finanţarea execuţiei branşamentului se asigurã de operator, respectiv de utilizator, corespunzãtor punctului de delimitare a instalaţiilor. Amplasamentul cãminului de branşament se stabileşte la punctul de delimitare al instalaţiilor, de regulã la limita de proprietate a utilizatorului, cu respectarea regimului juridic al proprietãţii şi numai în baza unei documentaţii avizate de operator. În cazul condominiilor existente, separarea şi individualizarea consumurilor la nivel de proprietate/apartament individual se fac prin montarea repartitoarelor de costuri. Cheltuielile aferente individualizãrii consumurilor sunt suportate de coproprietarii condominiului, operatorul având numai obligaţia montãrii contorului principal de branşament la nivelul limitei de proprietate;
j) repartitor de costuri - aparat utilizat în imobilele condominiale dotate cu instalaţii interioare de utilizare comune, în scopul individualizãrii consumurilor şi repartizãrii pe proprietãţi/apartamente individuale a costurilor aferente consumului total de apã înregistrat la nivelul branşamentului imobilului.
..............................................................
"u) punct de delimitare - locul în care instalaţiile aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului se branşeazã la instalaţiile aflate în administrarea operatorului furnizor/prestator de servicii, respectiv locul unde se realizeazã efectiv furnizarea/prestarea serviciului cãtre utilizator. Punctul de delimitare a instalaţiilor asigurã identificarea amplasamentului cãminului de branşament, precizeazã poziţia de montare a dispozitivelor de mãsurare-înregistrare a consumurilor, permite stabilirea apartenenţei instalaţiilor, precum şi precizarea drepturilor, respectiv a obligaţiilor ce revin pãrţilor cu privire la furnizarea/prestarea serviciului, respectiv la exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor. Delimitarea dintre instalaţiile interioare de canalizare şi reţeaua publicã de canalizare se face prin/la cãminul de racord, care este prima componentã a reţelei publice de canalizare, în sensul de curgere a apei uzate;".
6. La articolul 3, dupã litera j) se introduce o nouã literã, litera j^1), cu urmãtorul cuprins:
"j^1) repartizarea costurilor - totalitatea acţiunilor şi activitãţilor desfãşurate în imobilele condominiale, dotate cu instalaţii interioare de utilizare comune, de cãtre o persoanã fizicã sau juridicã, autorizatã conform reglementarilor legale în vigoare, în scopul repartizãrii pe proprietãţi/apartamente individuale a costurilor aferente consumului de apã;".
7. La articolul 3, dupã litera v) se introduce o nouã literã, litera v^1), cu urmãtorul cuprins:
"v^1) asociaţie de dezvoltare intercomunitarã de apã şi de canalizare - asociaţia de dezvoltare intercomunitarã cu obiect de activitate serviciile de utilitãţi publice, astfel cum este definitã de Legea nr. 51/2006 , constituitã în scopul înfiinţãrii, organizãrii, finanţãrii, exploatãrii, monitorizãrii şi controlului furnizãrii/prestãrii serviciului de alimentare cu apã şi de canalizare, inclusiv pentru crearea, modernizarea şi/sau dezvoltarea sistemelor publice de alimentare cu apã şi de canalizare."
8. Articolul 6 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 6. - Desfãşurarea activitãţilor specifice serviciului de alimentare cu apã şi de canalizare, indiferent de forma de gestiune aleasã, se realizeazã pe baza unui regulament al serviciului şi a unui caiet de sarcini, elaborate şi aprobate de autoritãţile administraţiei publice locale sau, dupã caz, de asociaţiile de dezvoltare intercomunitarã de apã şi de canalizare, în conformitate cu regulamentul-cadru, respectiv caietul de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apã şi de canalizare, elaborate de Autoritatea Naţionalã de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitãţi Publice, denumitã în continuare A.N.R.S.C., şi aprobate prin ordin al preşedintelui acesteia. În cazul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitarã de apã şi de canalizare, regulamentul serviciului şi caietul de sarcini se elaboreazã în cadrul acestora, se avizeazã de autoritãţile deliberative ale unitãţilor administrativ-teritoriale membre şi se aprobã de adunãrile generale."
9. La articolul 8, alineatul (2) se abrogã.
10. La articolul 8, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(3) Indicatorii de performanţã ai serviciului furnizat/prestat utilizatorilor se stabilesc pe baza unui studiu de specialitate întocmit de autoritãţile administraţiei publice locale sau, dupã caz, de asociaţiile de dezvoltare intercomunitarã de apã şi de canalizare, în funcţie de necesitãţile utilizatorilor, de starea tehnicã a sistemelor de alimentare cu apã şi de canalizare şi de eficienţa acestora, cu respectarea indicatorilor de performanţã minimali prevãzuţi în regulamentul-cadru, respectiv în caietul de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apã şi de canalizare. În cazul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitarã de apã şi de canalizare, studiul de specialitate se elaboreazã în cadrul acestora, se avizeazã de autoritãţile deliberative ale unitãţilor administrativ-teritoriale membre şi se aprobã de adunãrile generale."
11. La articolul 10, partea introductivã a alineatului (1), precum şi alineatul (2) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 10. - (1) Autoritãţile deliberative ale unitãţilor administrativ-teritoriale au competenţã exclusivã, ce poate fi exercitatã şi prin intermediul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitarã de apã şi de canalizare, în condiţiile Legii nr. 51/2006 , în numele şi pe seama unitãţilor administrativ-teritoriale asociate, în baza mandatului acordat acestora, în tot ceea ce priveşte:[...]
(2) Unitãţile administrativ-teritoriale se pot asocia între ele în vederea înfiinţãrii, organizãrii, finanţãrii, monitorizãrii şi gestionãrii în interes comun a serviciului de alimentare cu apã şi de canalizare şi pentru înfiinţarea, modernizarea, dezvoltarea şi exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia, în condiţiile stabilite prin Legea nr. 51/2006 ."
12. La articolul 17, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 17. - (1) Înfiinţarea, organizarea, coordonarea, gestionarea, monitorizarea şi controlul furnizãrii/prestãrii reglementate a serviciului de alimentare cu apã şi de canalizare la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor, precum şi administrarea, exploatarea şi asigurarea funcţionãrii sistemelor publice de alimentare cu apã şi de canalizare aferente acestora constituie competenţe exclusive ale autoritãţilor administraţiei publice locale, care le exercitã în condiţiile legii. Aceste competenţe pot fi exercitate şi prin intermediul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitarã de apã şi de canalizare, în numele şi pe seama unitãţilor administrativ-teritoriale asociate, în baza mandatului acordat acestora în condiţiile Legii nr. 51/2006 ."
13. La articolul 17, dupã alineatul (1) introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
"(1^1) Modul de organizare şi funcţionare a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitarã de apã şi de canalizare se stabileşte prin actul constitutiv şi statutul asociaţiei, cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/2006 ."
14. La articolul 18, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Alegerea formei de gestiune a serviciului de alimentare cu apã şi de canalizare se face prin hotãrâri ale autoritãţilor deliberative ale unitãţilor administrativ-teritoriale."
15. La articolul 19, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Gestiunea directã se realizeazã prin intermediul unor operatori de drept public, aşa cum aceştia au fost definiţi la art. 29 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 , înfiinţaţi la nivelul unitãţilor administrativ-teritoriale în baza hotãrârilor adoptate de autoritãţile deliberative ale acestora."
16. La articolul 20, alineatele (1) şi (4) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 20. - (1) În cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea furnizãrii/prestãrii serviciului de alimentare cu apã şi de canalizare, autoritãţile administraţiei publice locale sau, dupã caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitarã de apã şi de canalizare, în numele şi pe seama unitãţilor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte dintre competenţele şi responsabilitãţile proprii privind gestiunea propriu-zisã a serviciului, respectiv administrarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apã şi de canalizare aferente acestuia, în baza unui contract de delegare a gestiunii definit potrivit prevederilor art. 30 alin. (6) din Legea nr. 51/2006 .
..................................................................
(4) Contractele de delegare a gestiunii serviciului se aprobã prin hotãrâri de atribuire adoptate de autoritãţile deliberative ale unitãţilor administrativ-teritoriale şi se semneazã de autoritãţile executive ale acestora sau, dupã caz, de preşedinţii asociaţiilor de dezvoltare intercomunitarã de apã şi de canalizare, în numele şi pe seama unitãţilor administrativ-teritoriale asociate, pe baza mandatului acestora şi în condiţiile Legii nr. 51/2006 ."
17. Articolul 21 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 21. - (1) Procedurile privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apã şi de canalizare sunt licitaţia publicã deschisã şi negocierea directã, astfel cum acestea au fost definite potrivit prevederilor art. 30 din Legea nr. 51/2006 .
(2) Organizarea procedurilor şi derularea acestora, respectiv atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apã şi de canalizare se fac în baza unei documentaţii de atribuire aprobate de autoritãţile deliberative ale unitãţilor administrativ-teritoriale sau, dupã caz, de adunarea generalã a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitarã de apã şi de canalizare, ca mandatar al unitãţilor administrativ-teritoriale membre. Documentaţia de atribuire cuprinde în mod obligatoriu regulamentul serviciului, caietul de sarcini al serviciului şi criteriile de selecţie specifice acestuia şi se întocmeşte în conformitate cu procedura-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilitãţi publice şi pe baza regulamentului-cadru, a caietului de sarcini-cadru al serviciului şi a criteriilor de selecţie-cadru specifice serviciului de alimentare cu apã şi de canalizare."
18. Dupã articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 21^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 21^1. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (8) din Legea nr. 51/2006 , contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apã şi de canalizare, inclusiv concesionarea bunurilor care fac parte din infrastructura tehnico-edilitarã aferentã acestuia, se atribuie direct:
a) operatorilor regionali înfiinţaţi de unitãţile administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitarã de apã şi de canalizare, astfel cum aceştia sunt definiţi în art. 2 lit. g1) din Legea nr. 51/2006 ;
b) operatorilor cu statut de societãţi comerciale rezultaţi, dupã intrarea în vigoare a prezentei legi, prin reorganizarea pe cale administrativã, în condiţiile legii, a regiilor autonome de interes local sau judeţean ori a serviciilor publice de interes local sau judeţean subordonate autoritãţilor administraţiei publice locale, care au avut în administrare şi exploatare bunuri, activitãţi ori servicii de alimentare cu apã şi de canalizare.
(2) Atribuirea directã a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apã şi de canalizare se face cu respectarea urmãtoarelor condiţii cumulative:
a) unitãţile administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitarã de apã şi de canalizare, în calitate de acţionari/asociaţi ai operatorului regional, prin intermediul asociaţiei, sau, dupã caz, unitatea administrativ-teritorialã, în calitate de acţionar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunãrii generale a acţionarilor şi al consiliului de administraţie, exercitã un control direct şi o influenţã dominantã asupra deciziilor strategice şi/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului în legãturã cu serviciul furnizat/prestat, similare celor pe care le exercitã asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe;
b) operatorul regional, respectiv operatorul, în calitate de delegat, desfãşoarã exclusiv activitãţi din sfera furnizãrii/prestãrii serviciului de alimentare cu apã şi de canalizare destinate satisfacerii nevoilor utilizatorilor de pe raza de competenţã a unitãţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei, respectiv a unitãţii administrativ-teritoriale care i-a delegat gestiunea serviciului;
c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului este deţinut în totalitate de unitãţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei, respectiv de unitatea administrativ-teritorialã; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului este exclusã.
(3) În situaţia prevãzutã la alin. (1), din raţiuni de eficientizare a costurilor de operare, la solicitarea unei membru al asociaţiei interesat, cu acordul adunãrii generale a asociaţiei şi cu avizul autoritãţilor deliberative ale unitãţilor administrativ-teritoriale membre, operatorul regional poate subdelega unui alt operator, prin licitaţie publicã, gestiunea unei activitãţi din cadrul serviciului furnizat/prestat, respectiv operarea şi exploatarea pãrţii corespunzãtoare a infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului, prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 54/2006  privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publicã, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 22/2007 .
(4) În cazul încetãrii din orice cauzã a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apã şi de canalizare atribuite potrivit alin. (1), atribuirea ulterioarã a acestora se poate face numai prin respectarea prevederilor art. 30 alin. (8) din Legea nr. 51/2006 .
(5) În situaţia contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apã şi de canalizare atribuite direct operatorului regional, respectiv operatorului, asociaţia de dezvoltare intercomunitarã de apã şi de canalizare, respectiv autoritãţile administraţiei publice locale vor evalua, în baza prevederilor caietului de sarcini anexat la contractul de delegare a gestiunii, performanţele operatorului regional, respectiv operatorului, precum şi modul de respectare a indicatorilor de performanţã. În cazul în care se constatã nerespectarea gravã, repetatã sau prelungitã a indicatorilor de performanţã în furnizarea/prestarea serviciilor, contractul de delegare a gestiunii serviciului poate fi reziliat."
19. La articolul 22, alineatele (3) şi (4) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"(3) Regulamentul serviciului, caietul de sarcini al serviciului şi criteriile de selecţie specifice serviciului de alimentare cu apã şi de canalizare, aplicabile în cadrul procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului, se aprobã de autoritãţile deliberative ale unitãţilor administrativ-teritoriale sau, dupã caz, de adunarea generalã a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitarã de apã şi de canalizare, conform mandatului încredinţat acestora de unitãţile administrativ-teritoriale membre, în baza regulamentului-cadru, a caietului de sarcini-cadru şi a criteriilor de selecţie-cadru specifice serviciului de alimentare cu apã şi de canalizare, respectiv în baza procedurii-cadru, elaborate şi aprobate potrivit prevederilor Legii nr. 51/2006 .
(4) În procesul de atribuire şi executare a contractelor de delegare a gestiunii serviciului, autoritãţile administraţiei publice locale sau, dupã caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitarã de apã şi de canalizare vor urmãri obţinerea celui mai bun raport cost-calitate, precum şi asigurarea condiţiilor necesare satisfacerii nevoilor de interes public general ale colectivitãţilor locale."
20. La articolul 23, partea introductivã a alineatului (1), precum şi alineatul (2) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 23. - (1) Delegarea gestiunii serviciului nu anuleazã prerogativele autoritãţilor administraţiei publice locale sau, dupã caz, ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitarã de apã şi de canalizare privind adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciului, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apã şi de canalizare, şi nu exclude dreptul acestora, în conformitate cu competenţele şi atribuţiile ce le revin potrivit legii, de a supraveghea şi de a controla: [...]
(2) Autoritãţile deliberative ale unitãţilor administrativ-teritoriale sau, dupã caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitarã de apã şi de canalizare, în numele şi pe seama unitãţilor administrativ-teritoriale membre şi în baza mandatului încredinţat de unitãţile administrativ-teritoriale membre, pot delega atât gestiunea propriu-zisã a serviciului de alimentare cu apã şi de canalizare, respectiv furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apã şi de canalizare şi administrarea şi exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente, cât şi pregãtirea, finanţarea şi realizarea proiectelor de investiţii publice pentru înfiinţarea, reabilitarea, modernizarea şi/sau dezvoltarea, dupã caz, a sistemelor publice de alimentare cu apã şi de canalizare aferente serviciului."
21. La articolul 24, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Investiţiile efectuate de operator/operatorul regional din fonduri proprii pentru reabilitarea, modernizarea şi/sau dezvoltarea sistemului de alimentare cu apã şi de canalizare se vor amortiza de cãtre operator/operatorul regional în conformitate cu prevederile legale şi exclusiv pe durata contractului de delegare a gestiunii."
22. Articolul 27 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 27. - (1) Are calitatea de utilizator individual al serviciului de alimentare cu apã şi de canalizare orice persoanã fizicã sau juridicã ce deţine, în calitate de proprietar ori cu drept de folosinţã dat de proprietar, un imobil având branşament propriu de apã potabilã sau racord propriu de canalizare şi care beneficiazã de serviciile operatorului pe bazã de contract de furnizare/prestare încheiat în nume propriu.
(2) Sunt consideraţi utilizatori individuali ai serviciului de alimentare cu apã şi de canalizare şi persoanele fizice sau juridice care nu au branşament propriu de apã potabilã, respectiv racord propriu de canalizare, dacã existã condiţii tehnice pentru delimitarea/separarea instalaţiilor între utilizatori, pentru individualizarea consumurilor şi pentru încheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului în nume propriu.
(3) Utilizatorii serviciului de alimentare cu apã şi de canalizare pot fi:
a) operatori economici;
b) instituţii publice;
c) utilizatori casnici individuali, persoane fizice;
d) utilizatori casnici colectivi, asociaţii de proprietari/chiriaşi cu personalitate juridicã."
23. La articolul 30, dupã alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmãtorul cuprins:
"(7) În cazul imobilelor condominiale existente, individualizarea consumurilor de apã rece în vederea repartizãrii pe proprietãţi/apartamente individuale a costurilor aferente se realizeazã, în funcţie de modul de proiectare şi realizare al instalaţiei interioare de distribuţie adoptat, astfel:
a) prin contoare individuale montate pe racordul propriu la intrarea în fiecare apartament sau spaţiu cu altã destinaţie - în cazul distribuţiei interioare orizontale;
b) cu ajutorul repartitoarelor de costuri montate pe racordurile aparatelor/dispozitivelor de consum aferente fiecãrui apartament sau spaţiu cu altã destinaţie - în cazul distribuţiei interioare verticale."
24. La articolul 34, partea introductivã a alineatului (5) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(5) Stabilirea, ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor se aprobã prin hotãrâri ale autoritãţilor deliberative ale unitãţilor administrativ-teritoriale sau, dupã caz, cu respectarea mandatului încredinţat, prin hotãrâri ale adunãrii generale a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitarã de apã şi de canalizare, în baza avizului de specialitate eliberat de A.N.R.S.C. şi cu condiţia respectãrii urmãtoarelor cerinţe:".
25. La articolul 35, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) În cazul gestiunii delegate, stabilirea, ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor se poate face şi pe baza unor reguli sau formule de calcul convenite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului între autoritãţile administraţiei publice locale sau, dupã caz, între asociaţiile de dezvoltare intercomunitarã de apã şi de canalizare şi operator şi avizate de A.N.R.S.C. În acest caz, A.N.R.S.C. va aplica aceste reguli sau formule de ajustare pentru eliberarea avizului de specialitate."
26. La articolul 37, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Autoritãţile administraţiei publice locale sau, dupã caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitarã de apã şi de canalizare, în numele şi pe seama unitãţilor administrativ-teritoriale membre, au dreptul sã sancţioneze operatorul în cazul în care acesta nu furnizeazã/nu presteazã serviciul la nivelul indicatorilor de performanţã aprobaţi, respectiv pentru nerespectarea altor angajamentelor asumate, prin:
a) aplicarea unor penalizãri corespunzãtoare prejudiciilor aduse utilizatorilor sau corespunzãtoare pragului necesar descurajãrii operatorului în menţinerea deficienţele constatate; procedura de calcul şi cuantumul penalizãrilor vor fi prevãzute atât în regulamentul serviciului de alimentare cu apã şi de canalizare adoptat la nivel local, cât şi în contractul de delegare a gestiunii serviciului;
b) solicitarea de retragere/suspendare a licenţei de cãtre A.N.R.S.C.;
c) rezilierea contractului de delegare a gestiunii serviciului."
27. La articolul 38 alineatul (3), literele b) şi c) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"b) atribuirea de cãtre autoritãţile administraţiei publice locale sau, dupã caz, de cãtre asociaţiile de dezvoltare intercomunitarã de apã şi de canalizare a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apã şi de canalizare, fãrã respectarea procedurilor de atribuire legale prevãzute la art. 30 din Legea nr. 51/2006 ;
c) darea în administrare de cãtre autoritãţile administraţiei publice locale a serviciului de alimentare cu apã şi de canalizare şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente unui furnizor/ prestator fãrã licenţã, respectiv atribuirea şi încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului cu un furnizor/prestator fãrã licenţã, cu excepţia contractelor atribuite prin încredinţare directã."
28. La articolul 41, partea introductivã a alineatului (1), precum şi alineatul (2) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 41. - (1) În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, autoritãţile deliberative ale unitãţilor administrativ-teritoriale sau, dupã caz, adunãrile generale ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitarã de apã şi de canalizare, cu avizul autoritãţilor deliberative ale unitãţilor administrativ-teritoriale membre şi în condiţiile mandatului încredinţat, au obligaţia de a iniţia şi aproba în prealabil: [...]
(2) În cazul reorganizãrii sau lichidãrii judiciare a operatorilor care îşi desfãşoarã activitatea în baza unor contracte de delegare a gestiunii încheiate în condiţiile prezentei legi, autoritãţile administraţiei publice locale sau, dupã caz, asociaţiile intercomunitare de apã şi de canalizare, în numele şi pe seama unitãţilor administrativ-teritoriale membre şi în condiţiile mandatului încredinţat, vor organiza noi proceduri de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului, în scopul desemnãrii unui nou operator."
ART. V
Legea serviciului de alimentare cu apã şi de canalizare nr. 241/2006 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 29 iunie 2006, cu modificãrile şi completãrile aduse prin prezenta ordonanţã de urgenţã, se va republica, dupã aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouã numerotare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul internelor
şi reformei administrative,
Cristian David

p. Preşedintele Autoritãţii Naţionale
de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilitãţi Publice,
Dumitru Pantea

Ministrul mediului
şi dezvoltãrii durabile,
Attila Korodi

p. Ministrul transporturilor,
Antonel Tãnase,
secretar de stat

Departamentul pentru Afaceri Europene,
Adrian Ciocãnea,
secretar de stat

Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian

Bucureşti, 20 februarie 2008.
Nr. 13.
--------------Formulare

 

 

Puteti descarca mai multe

formulare tip si avize

 

Localizare

Localizare Birouri SC VITAL SA